www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

goudhaantje met tekst

(Een klokkenluider is een persoon die van binnen een organisatie

bepaalde misstanden aan de kaak stelt door de vuile was buiten te hangen.)

 

 

‘geef mij de feiten dan geef ik u mijn mening’.

 

Blankman is van mening dat het proces verbaal van de zitting, welke is ondertekend door edelachtbare mr. R.F van Aalst, gemanipuleerd is ten nadele van Blankman. Feitelijk bewijs van Blankman is ter zijde geschoven en de niet onderbouwde beweringen van Connexxion zijn zonder controle op feitelijke juistheid aangenomen als leidraad. Dat Blankman geen gelegenheid heeft gehad om ridicule niet onderbouwde en feitelijk onjuiste beweringen tegen te spreken, is natuurlijk geen reden voor de rechter om zelf niet aan waarheidsvinding te doen. Het is namelijk Vrouwe Justitia die de weegschaal en het zwaard in handen heeft.

Blankman is voorst van mening dat edelachtbare ernstig nalatig is geweest in het controleren van ingebrachte stukken en feiten op wettelijke correctheid.

Blankman is voorts van mening dat edelachtbare in deze zaak de gebakken lucht van Connexxion heeft gebruikt om partij te kiezen en Blankman in het ongelijk te stellen. Blankman opponeert namelijk de stelling dat Connexxion, dus ook de Nederlandse Overheid, zich schuldig heeft gemaakt aan bedrijfscriminaliteit, oplichting en een economische delict. Door wetgeving is Blankman beperkt tot enkel zijn eigen werkgever, om een klacht in te dienen bij de inspectie SZW.  Lopende het verhaal wordt duidelijk dat vanuit concurrentie overweging alle openbaar vervoer bedrijven in Nederland in opdracht van de overheid worden gedwongen de Arbo-wet te overtreden. De concessie eisen van verschillende opdrachtgevers zijn redelijk gelijk en bijna altijd in strijd met een gezonde en veilige werkomgeving voor buschauffeurs. Omdat gelijk al in het begin van concessie projecten de arbeidsomstandigheden ondergeschikt worden gemaakt aan de wensen van de opdrachtgever.

Blankman is voorts van mening dat edelachtbare in deze cases zijn gerechtelijke macht heeft gebruikt om de (politiek) bestuurlijke verantwoordelijken te beschermen tegen een crimineel imago.

Blankman is voorts van mening dat edelachtbare met het schrijven van een vonnis, gebaseerd op niet onderzochte feiten, artikel 6 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens heeft geschonden.

Blankman is voorst van mening dat in meerdere landen in Europa, afhankelijk van de ter plaatse geldende wetgeving, soortgelijke overtredingen plaatsvinden.

Blankman is als laatst van mening dat tijdgebrek nooit een oorzaak kan zijn van een bewuste of onbewuste gerechtelijke dwaling. 

2017-01-06    aangepast.

 

 

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht kantonrechter

Locatie Almere

Vonnis van 10 augustus 2016

in de zaak met zaaknummer / rol nummer 4493067 / MC EXPL 15-10969 van

PETER ANDRÉ BLANKMAN ,

wonende te Almere,

eiser, hierna ook te noemen: Blankman,

gemachtigde mr. E.H. Bruggink ,

tegen

de naam loze vennootschap

Connexxion OPENBAAR VERVOER N.V.,

gevestigd te Hilversum ,

gedaagde, hierna ook te noemen : Connexxion,

gemachtigde mr. D van Moerkerk .

1. De procedure

1 .1 . Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord

- het tussenvonnis van 23 december 201 5

- de brief van 15 februari 2016 aan de zijde van Blankman

- het proces-verbaal van comparitie van 23 februari 2016

- de brief van 21 maart 201 6 aan de zijde van Blankman

- de brief van 21 maart 2016 aan de zijde van Connexxion.

1 .2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2          De feiten

2.1       Blankman , geboren op 18 juli 1956, is op 4 september 1978 in dienst getreden van een rechtsvoorganger van) Connexxion . Blankman was werkzaam in de functie van buschauffeur voor 32 uur per week tegen een laatstgenoten salaris van € 2 .435,75 bruto per maand , exclusief emolumenten.

2.2       Blankman is op 1 3 september 2012 uitgevallen wegens fysieke klachten.

2.3       Nadat Blankman eerst geen benutbare mogelijkheden had, heeft hij op een gegeven moment, naast zijn behandeling bij Tigra gezondheidsmanagement, zijn werkzaamheden als buschauffeur gedeeltelijk hervat. Al snel bleek dat een volledige terugkeer in zijn functie niet meer mogelijk was. Vervolgens is gezocht naar re-integratie in een passende functie binnen Connexxion. Daartoe heeft Blankman op 7 mei 2013 een competentieonderzoek gedaan. Op 7 augustus 2013 is, parallel aan het eerste spoor, ook re-integratie in het tweede spoor gestart. Daartoe is re-integratiebureau Power4people ingeschakeld. Blankman is uiteindelijk gestopt met het verrichten van (arbeidstherapeutische) werkzaamheden binnen Connexxion. Het is, intern noch extern, gelukt om Blankman te herplaatsen.

2.4       Met ingang van 11 september 2014 is aan Blankman een loongerelateerde WGA- uitkering toegekend naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 70, 19 %.

2.5       Connexxion heeft op 29 september 2014 aan het UWV toestemming verzocht om op te zeggen.

2.6       Blankman heeft op 20 oktober 2014 inhoudelijk verweer gevoerd.

2.7       Op 29 oktober 2014 heeft het UWV toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

2.8       Connexxion heeft, naar aanleiding van de aan haar verleende toestemming, de arbeidsovereenkomst van Blankman bij brief van 4 december 2014 opgezegd zodat met ingang van 1 april 2015 een rechtsgeldig einde aan de arbeidsovereenkomst met Blankman is gekomen.

    

3.         Het geschil

3.1       Blankman vordert - samengevat :

1 - een verklaring voor recht dat het door Connexxion aan Blankman op 4 december 2014 per 31 maart 2015 verleende ontslag kennelijk onredelijk is;

2 - veroordeling van Connexxion tot betaling van € 386.1 75,25 bruto bij wijze van schadevergoeding als bedoeld in artikel 7:681 , eerste lid, BW (oud), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 31 maart 2015 ;

3 - veroordeling van Connexxion in de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van € 3.655,87;

4 - veroordeling van Connexxion in de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente.

3 .2.     Blankman beroept zich daartoe op het zogenaamde gevolgencriterium en stelt dat de gevolgen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor hem te ernstig zijn in vergelijking met hét belang van Connexxion bij beëindiging. Blankman stelt daartoe dat hij te kampen heeft met diverse gezondheidsklachten die grotendeels hadden kunnen worden voorkomen als Connexxion zich had gehouden aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van het Arbeidsomstandigheden besluit. Bovendien meent Blankman dat Connexxion zich niet ten volle heeft ingespannen om een passende functie voor hem te zoeken. Gelet op de gezondheidssituatie van Blankman, zijn leeftijd en zijn zeer eenzijdige arbeidsverleden had dit wel op de weg van Connexxion gelegen. Blankman meent dat, nu een en ander niet is geschied, er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag.

Blankman vordert schadevergoeding. Hij heeft zijn inkomenschade berekend op een bedrag van € 167.865 ,25 en zijn pensioenschade op € 68.310,--. Daarnaast vordert Blankman een bedrag van € 150.000,-- aan immateriële schadevergoeding.

3.3.      Connexxion voert verweer. Connexxion bestrijdt dat de arbeidsovereenkomst met Blankman kennelijk onredelijk is opgezegd. Connexxion voert daartoe aan dat zij heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht wat betreft de arbeidsomstandigheden van Blankman , en dat op geen enkele manier is aangetoond dat een verband bestaat tussen het werk van Blankman en zijn arbeidsongeschiktheid. Gedurende het grootste deel van zijn dienstverband (ruim 35 jaar) was Blankman arbeidsgeschikt, en de fysieke klachten van Blankman, zoals lage rugklachten, zouden ook heel goed veroorzaakt kunnen worden door zijn overgewicht. De opzeggingsgrond 'langdurige arbeidsongeschiktheid ' ligt daarom in de risicosfeer van Blankman. Volgens Connexxion heeft Blankman, als de arbeidsovereenkomst wel kennelijk onredelijk zou zijn opgezegd , onvoldoende gesteld over de door hem gevorderde schadevergoeding, reden waarom die niet kan worden toegewezen. Als Connexxion de arbeidsovereenkomst niet zou hebben opgezegd, had Blankman immers evenmin recht op loon gehad , omdat de loondoorbetalingsverplichting van Connexxion tijdens ziekte op 11 september 201 4 is gestopt en er aldus sprake zou zijn geweest van een 'leeg dienstverband ' omdat Blankman niet werkzaam was bij Connexxion, en dus van een situatie van 'geen arbeid, geen loon'.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.         De beoordeling

4.1.      De kantonrechter oordeelt als volgt.

4.2       Kennelijk onredelijk ontslag

4.2.1    In artikel 7:681 l id 1 BW (oud) is bepaald dat indien een van de partijen de arbeidsovereenkomst, al of niet met inachtneming van de voor de opzegging geldende bepalingen, kennelijk onredelijk opzegt, de rechter steeds aan de wederpartij een schadevergoeding kan toekennen. Daartoe dient eerst de vraag te worden beantwoord of de opzegging kennelijk onredelijk is. Indien het antwoord bevestigend is, komt de schadevergoeding aan de orde.

4.3.      Gevolgencriterium

4.3.1 . Bij de beoordeling van de vraag of de gevolgen van de opzegging voor de werknemer te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging, dient de rechter alle omstandigheden van het geval, zoals deze zich niet later dan op het tijdstip van ingang van het ontslag voordeden, in onderlinge samenhang in aanmerking te nemen (onder meer HR 15 februari 2008, ECLl:NL:HR:2008: BC2206). Evenwel kunnen nadien intredende omstandigheden in aanmerking worden genomen voor zover zij aanwijzingen opleveren voor wat niet later dan op voormeld tijdstip kon worden verwacht (o:a. HR 8 april 2011,ECLI:NL:HRBP4804). Het Hof te Arnhem , nevenzittingsplaats Leeuwarden, heeft bij uitspraak van 7 juli 2009 (ECLl:NL:GHARN:2009:BJ1688) de mogelijke omstandigheden die kunnen worden betrokken in de beoordeling geformuleerd . De kantonrechter neemt die geformuleerde omstandigheden over:

1. Algemeen: dienstverband en opzegging opzeggingsgrond: risicosfeer werkgever/ werknemer;

- De noodzaak voor de werkgever het dienstverband te beëindigen;

- De duur van het dienstverband;

- De leeftijd van de werknemer bij einde dienstverband;

- De wijze van functioneren van de werknemer;

- De door de werkgever bij de werknemer gewekte verwachtingen;

- De financiële positie van de werkgever;

- In geval van een arbeidsconflict : pogingen van partijen om een oplossing te bereiken ter vermijding van een ontslag;

- Bij arbeidsongeschiktheid zijn specifieke omstandigheden:

0 De relatie tussen de arbeidsongeschiktheid en het werk ;

0 De verwijtbaarheid van de werkgever ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid ;

0 De aard, de duur en de mate van de arbeidsongeschiktheid (kansen op (volledig) herstel):

0 De opstelling van de werkgever ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid, met name voor wat betreft de re-integratie;

0 De inspanningen van de werknemer ten behoeve van zijn re-integratie;

0 De geboden financiële compensatie tijdens de arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld aanvulling loon, lengte van het dienstverband na intreden arbeidsongeschiktheid).

2. Ander (passend) werk

- de inspanningen van de werkgever en de werknemer om binnen de onderneming van de werkgever ander (passend) werk te vinden (bijvoorbeeld door om- of bijscholing);

- flexibiliteit van de werkgever/werknemer;

- de kansen van de werknemer op het vinden van ander (passend) werk (waarbij opleiding, arbeidsverleden, leeftijd, arbeidsongeschiktheid en medische beperkingen een rol kunnen spelen);

- De inspanningen van de werknemer om elders (passend) werk te vinden (bijvoorbeeld outplacement);

- vrijstelling van werkzaamheden gedurende de (opzeg)termijn.

3. Financiële gevolgen van een opzegging

- de financiële positie ·waarin de ·werknemer is komen te verkeren, waarbij van belang kunnen zijn eventuele inkomsten op grond van sociale wetgeving en eventuele pensioenschade.

4. - Getroffen voorzieningen en financiële compensatie

- reeds aangeboden/ betaalde vergoeding;

- vooraf individueel overeengekomen afvloeiingsregeling;    

- sociaal plan (eenzijdig opgesteld of overeengekomen met vakorganisaties of ondernemingsraad).

4.3.2.   Toetsend aan bovengenoemde criteria komt de kantonrechter tot het volgende oordeel.

4.3.3.   De opzeggingsgrond 'langdurige arbeidsongeschiktheid ' ligt in de risicosfeer van Blankman. Blankman stelt weliswaar dat zijn arbeidsongeschiktheid het gevolg is van het niet naleven van voorschriften op het terrein van arbeidsomstandigheden - de slijtage aan zijn bewegingsapparaat is volgens Blankman veroorzaakt door jarenlange overbelasting die niet door Connexxion is aangepakt, maar Connexxion heeft die stelling gemotiveerd betwist. Dat heeft Connexxion onder meer gedaan door aan te voeren dat de klachten van Blankman zoals die blijken uit het door hem overgelegde medisch dossier - lage rugklachten , maagklachten , hart- en vaatklachten , kortademigheid, vermoeidheid en slaapapneu - juist typische klachten zijn die horen bij het hebben van overgewicht. Connexxion heeft weliswaar erkend dat het lastig is om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde waarden wat betreft trillingen, maar Blankman heeft de stelling van Connexxion dat de daarvoor geldende actiewaarde en grenswaarde slechts een enkele keer - in 2008 - zijn overschreden , onvoldoende gemotiveerd betwist. Blankman heeft weliswaar een groot aantal onderzoeksrapporten in het geding gebracht waaruit volgens hem blijkt dat in zijn algemeenheid geldt dat buschauffeurs tijdens hun werk worden blootgesteld aan lichaamstrillingen en dat die trillingsbelasting een voortdurend aandachtspunt is en in zijn algemeenheid oorzaak van arbeidsongeschiktheid van buschauffeurs, maar daaruit blijkt niet dat zijn arbeidsongeschiktheid daarvan het gevolg is en ook niet dat Connexxion onvoldoende heeft gedaan om hem te beschermen tegen wat Blankman noemt 'slechte arbeidsomstandigheden. In tegendeel: Connexxion heeft uitgebreid uiteengezet op welke wijze zij invulling heeft gegeven en geeft aan de op haar rustende wettelijke (zorg)plicht voor haar werknemers, en daarmee de stelling van Blankman dat zulks niet het geval zou zijn, weerlegd. Blankman heeft een verband tussen zijn werk en zijn arbeidsongeschiktheid niet aangetoond en evenmin dat Connexxion een verwijt valt te maken terzake zijn arbeidsongeschiktheid.

4.3.4.   Connexxion heeft voldaan aan haar verplichtingen wat betreft de re-integratie van Blankman . Blankman heeft weliswaar gesteld dat er zeer waarschijnlijk passende functies aan zijn neus zijn voorbijgegaan omdat uit de competentiescan bleek dat hij beschikt over een bovengemiddeld tot ver bovengemiddeld MBO-werk- en denkniveau, terwijl Connexxion uitging van een gemiddeld MBO-werk - en denkniveau, maar Connexxion heeft die vergissing binnen week hersteld en Blankman heeft de stelling van Connexxion dat er geen passende functie beschikbaar was, onvoldoende gemotiveerd weersproken.

4.3.5. Blankman heeft de met schriftelijke bescheiden onderbouwde stelling van Connexxion niet weersproken dat hij een schriftelijke waarschuwing heeft gekregen omdat Blankman zelf zijn re-integratie onvoldoende serieus nam doordat hem de motivatie ontbrak het re-integratietraject tot een goed einde te brengen en succesvol af te ronden . Niet alleen had Blankman die intentie niet, ook weigerde hij daar een opbouwende en positieve bijdrage aan te leveren. Ook heeft Blankman niet betwist dat hij op een onprofessionele, zeer onbehoorlijke en kwalijk op de persoon gerichte wijze heeft gereageerd naar de medewerker mobiliteit van Connexxion.

4.3.6. Blankman heeft evenmin weersproken de met schriftelijke stukken onderbouwde stelling van Connexxion dat hij op diverse wijzen kenbaar maakte het niet naar zijn zin te hebben bij Connexxion. Niet alleen uit de schriftelijke uitlatingen aan Connexxion, waarvan een aantal is overgelegd, maar ook op een aantal van zijn websites en andere sociale media heeft Blankman zich, getuigde de in het geding gebrachte printscreens op een weinig fatsoenlijke wijze over zijn werkgever uitgelaten.

4.3.7.   Tegenover dit alles staat dat de kansen voor Blankman op de arbeidsmarkt , gelet op zijn - arbeidsrechtelijk bezien hoge - leeftijd van 60 jaar , zijn eenzijdige arbeidsverleden en de aard, de duur en de mate van de arbeidsongeschiktheid en de kansen op herstel, niet rooskleurig zijn. Ook zijn de financiële gevolgen van het ontslag, na een dienstverband van meer dan 35 jaar, voor Blankman groot. Met het ontslag is immers aannemelijk dat Blankman gedurende langere tijd aangewezen zal zijn op een aanmerkelijk lager loon en/of een uitkering ingevolge de WGA waardoor hij tevens met een teruggang in inkomsten zal worden geconfronteerd.

4.3.8.   Vast staat dat Connexxion tijdens de arbeidsongeschiktheid van Blankman gedurende 104 weken 100% van zijn loon heeft doorbetaald. Het enkele feit dat geen voorziening is getroffen voor Blankman - dat hij het aanbod van Connexxion in het kader van een vaststellingsovereenkomst een bepaald bedrag te betalen, niet heeft aanvaard, doet daar niet aan af - maakt het ontslag niet kennelijk onredelijk.

4.3.9.   Gelet op alle hiervoor vermelde omstandigheden is de kantonrechter van oordeel dat niet gezegd kan worden dat de gevolgen van de opzegging voor Blankman te ernstig zijn in vergelijking met het belang van Connexxion bij de opzegging. Het ontslag is dan ook niet kennelijk onredelijk. Dat betekent dat de kantonrechter niet toekomt aan de beoordeling van de vordering tot betaling van een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.

4.4.      Blankman zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proces kosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Connexxion worden begroot op € 1.600,-- (salaris gemachtigde, 2 punten x tarief € 800,00).

5. De beslissing

De kantonrechter: wijst de vordering af; veroordeelt Blankman tot betaling van de proces kosten aan de zijde van Connexxion,

tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 1 .600,-- aan salaris gemachtigde; verklaart deze kosten veroordeling uitvoerbaar bij voorraad .

Dit vonnis is gewezen door mr. R.F. van Aalst en door mr. R.M. Berendsen in het openbaar uitgesproken op 10 augustus 2016.

 

 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

agadium da mihi facta dabo tibi ius

‘geef mij de feiten dan geef ik u het recht’.

 

Reactie Blankman

Blankman wil een aantal punten van de uitspraak nalopen, tijdens de zitting zijn geen vragen gesteld over onderwerpen die later zo van belang bleken.Was het voor de rechter allemaal al zo duidelijk of heeft hij Blankman expres geen kans gegeven al die ridicule stellingen van Connexxion inhoudelijk tegen te spreken. Als Blankman hieronder in staat is weerwoord te geven zou dat ook in de rechtszaal mogelijk zijn geweest. Blankman is er terecht vanuit gegaan dat een rechter de verheven taak heeft, aangedragen feiten op waarheid te toetsen en dat een rechter over een verstandelijk vermogen mag beschikken om aangeboden feiten analytisch te ontleden. In de zaak Blankman versus Connexxion is dat discutabel. Het vonnis is tot stand gekomen door de niet onderbouwde beweringen van Connexxion klakkeloos als feit aan te nemen. Van enige waarheidsvinding door Rechter Van Aalst is niks gebleken.

Het conclusie van antwoord stond vol met omgedraaide feiten, ridicule aannames en onwetenschappelijk leken geleuter, ondersteund met verwijzing naar rapporten welke door Connexxion zelf waren geschreven. De brief van de medewerkster mobiliteitsdesk over het niet mee willen werken aan eigen re-integratie is als bewijs door de rechter aanvaard terwijl de medewerkster zelf partij was in het conflict met Blankman. Op dit punt heeft Edelachtbare R.F van Aalst een ernstige nalatigheid van Connexxion als werkgever (gebrek aan hoor en wederhoor) zonder eigen beoordeling overgenomen als feit. 

Een naar waarheid zoekende rechter had dit opgemerkt en er gelijk korte metten mee gemaakt. Het weer leggen van al die ingebrachte ridicule punten was niet moeilijk maar dan moet Blankman daar toe wel in de gelegenheid worden gesteld. Daar in tegen zijn op de later gebleken beslissende punten geen hoor en wederhoor toegepast. De rechter is in het hele proces vrij vragen te stellen, stellingen met feiten te laten bewijzen of getuigenis te vragen.

Twee keer heeft Blankman ( ter vergeefs, blijkt later) aan de rechter gemeld dat de productie 9 van de verdediging, te weten: een gedeelte van de door Connexxion ingebrachte en door de Arbo-wet verplichte RI&E, rammelt. Ook heeft Blankman tijdens de zitting vertelt wat er niet aan deugde en heeft dat onderbouwt met een schriftelijke waarschuwing van de inspectie SZW aan Connexxion dat deze RI&E in gebreke was en is.

Artikel 21 RV stelt dat alles wat wordt ingebracht zoals documenten en feiten, waar moeten zijn. Connexxion heeft dit artikel geschonden.

Documenten die fraudeleus tot stand zijn gekomen en als bewijs worden ingebracht vallen onder artikel 225 Wetboek van strafrecht. Met het inbrengen van een door de inspectie SZW afgekeurde RI&E als echt heeft Connexxion fraudeleus gehandeld en artikel 225 Wetboek van strafrecht geschonden..

Advocaten hebben een eed afgelegd: Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn". Bij twijfel niet inhalen in de volksmond. Advocaat meester van Moerkerk neemt het niet zo nou met de afgelegde eed.  

De kortademigheid in het medisch dossier die zij verbond aan Blankman zijn arbeidsongeschiktheid is pas in januari 2015 genoteerd, twee jaar nadat Blankman arbeidsongeschikt is geworden. Meester van Moerkerk stelt in deze zaak onbevoegd een medische diagnose over de arbeidsongeschiktheid van Blankman.  Meester D van Moerkerk overtreed Artikel 21 RV. ten gunste van Connexxion. van Moerkerk is sinds 2009 werkzaam als advocaat bij Boontje Advocaten.  

Partijen mogen er op vertrouwen dat rechters hun zaak ordentelijk en naar waarheid van de feiten behandeld en daarbij gebruik maakt van een goed stel hersens en een breed ontwikkelde wetskennis. Partijen mogen er ook op vertrouwen dat een rechter aangedragen feiten rechtvaardig op een weegschaal legt, voordat deze met het zwaard rondzwaaiend een vonnis uitspreekt.  Blankman is van mening dat de edelachtbare Van Aalst daarin in gebreke is gebleven.

Blankman wil dat verder onderbouwen door wat punten na te lopen.

 

Punt - 2.3.    - Re-integratiebureau Power4people.

Punt - 2.6.    - Inhoudelijk verweer.

Punt - 3.3.    - Overgewicht als reden van arbeidsongeschiktheid.

Punt - 4.3.3. - Dit punt staat centraal om dat het veel leugens en waarheden bevat.

Punt - 4.3.3. - Medisch dossier.  

Punt - 4.3.3. - Die ene keer in 2008:

Punt - 4.3.3. - Bekendheid over de blootstelling aan trillingsbelasting:

Punt - 4.3.3. - De algemene oorzaak van arbeidsongeschiktheid van buschauffeurs zou niet voor blankman gelden:

Punt - 4.3.3. - Connexxion en haar zorg plicht voor haar werknemers.

Punt - 4.3.3. - Schriftelijke waarschuwing:

Punt - 4.3.6. - Het niet naar zijn zin te hebben bij Connexxion - sociale media - zich op een weinig fatsoenlijke wijze over zijn werkgever uitlaten.

 

 

Punt - 2.3.       re-integratiebureau Power4people-

Nadat Blankman eerst geen benutbare mogelijkheden had, heeft hij op een gegeven moment, naast zijn behandeling bij Tigra gezondheidsmanagement, zijn werkzaamheden als buschauffeur gedeeltelijk hervat. Al snel bleek dat een volledige terugkeer in zijn functie niet meer mogelijk was. Vervolgens is gezocht naar re-integratie in een passende functie binnen Connexxion. Daartoe heeft Blankman op 7 mei 2013 een competentieonderzoek gedaan. Op 7 augustus 2013 is, parallel aan het eerste spoor, ook re-integratie in het tweede spoor gestart. Daartoe is re-integratiebureau Power4people ingeschakeld. Blankman is uiteindelijk gestopt met het verrichten van (arbeidstherapeutische) werkzaamheden binnen Connexxion. Het is, intern noch extern, gelukt om Blankman te herplaatsen.

Punt - 2.3.   Reactie Blankman - In de zoektocht naar passende arbeid is er zowel in het eerste spoor binnen Connexxion als het externe tweede spoor traject met Power4people geen rekening gehouden met de beperkingen van Blankman, dat is in strijd van artikel  658a burger wetboek 7. Vanwege het dringend advies lichamelijke beperkingen niet te melden in zijn sollicitaties wordt Blankman in een lastig pakket gebracht. Het onjuist en of onvolledig informeren van een nieuwe werkgever, geeft de eventuele nieuwe werkgever de gelegenheid om op deze gronden de nieuw afgesloten arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen. Met als gevolg dat Blankman zonder recht op een uitkering op straat staat.    

 

Punt 2.6 Vonnis         Blankman heeft op 20 oktober 2014 inhoudelijk verweer gevoerd.

Punt 2.6 -  Reactie Blankman - Dit punt stond centraal in een wetswijziging op 15-07-2015 t.b.v. de ontslag procedure voor arbeidsongeschikten, om deze bij het UWV weg te halen en onder te brengen bij de kantonrechter, verweer bij het UWV werd gedoogd maar had geen enkele invloed op de beslissing van het UWV. Blankman valt onder de oude regeling. Zijn verweer had dus geen invloed op de beslissing van het UWV een ontslagvergunning af te geven. De claim van Blankman dat hij door arbeidsomstandigheden arbeidsongeschikt is geworden is door de verzekeringsarts van het UWV aanvaard.

Punt 2.6      het inhoudelijk verweer luid:

Ik wil nog een onderwerp vermelden:

Slijtage van het bewegingsapparaat is de werkelijke oorzaak van mijn langdurige arbeidsongeschiktheid, deze slijtage is ontstaan doordat Connexxion bewust jarenlang nalatig is geweest bij het toetsen van de arbeidsbelasting op 95 % van haar werkplekken. Belastende gecertificeerde trilling rapporten die spreken van 60% overbelasting, alsmede de totale arbeidssituatie van buschauffeurs zijn bewust niet meegenomen in het Arbo beleid. Dit is een ernstige tekortkoming van de zorgplicht van Connexxion. Door geen RI&E te verzorgen probeert deze werkgever haar verantwoordelijkheid te ontlopen. Immers, geen onderzoek naar arbeidsbelasting en geen plan van aanpak is geen bewijs van mishandeling. De inspectie SZW heeft kortgeleden (bijlage 2) mijn klacht bevestigd en Connexxion een waarschuwing gegeven de zaken op orde te brengen. Doordat veel collega's jaarlijks uitvallen door deze bewust niet aangepaste toegebrachte beroepsgerelateerde slijtage is er, A- sprake van een groot maatschappelijk onrecht, B - van een misdrijf en C - van een economisch delict. In een poging om de arbeidsbelasting van buschauffeurs weer menswaardig te maken zal ik geen enkele weg onbenut laten om deze organisatie criminaliteit te bestrijden.

 

In de productie 07 Connexxion is het verweer van Blankman terug te vinden.

 1. Een algemeen bekent feit is dat persoonlijk verweer bij het UWV geen invloed heeft op de door het UWV te nemen beslissing voor een uitkering en/of ontslag.
 2. De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is niet van belang bij het wel of niet toekennen van een WIA uitkering.
 3. Daar dit gebrek aan verweer een overtreding is van de EVRM, gaan de ontslagaanvragen voor arbeidsongeschikten na 1 juli 2015 via de kantonrechter.
 4. Daar zou hun verweer wel van invloed moeten zijn, gehoord worden is een recht uit de grondwet.
 5. Een algemeen bekent feit is dat in 2016 een medisch forensisch centrum ontbreekt waar arbeidsongeschikten van specialisten een wettelijk tot stand gekomen diagnose kunnen krijgen, waar hun arbeidsongeschiktheid nu echt door veroorzaakt is. Een Medisch Forensisch Centrum voor dieren is in 2016 al wel reeds tot stand gekomen.
 6. Deze rechtszaak maakt duidelijk waarom dit centrum voor levende arbeidsongeschikten er nog niet is.
 7. Algemeen bekend feit - Nabestaanden van overleden arbeidsongeschikten kunnen wel gebruik maken van een forensisch team. - (asbestslachtoffers).

 

Punt - 4.3.3. Medisch dossier:  De opzeggingsgrond 'langdurige arbeidsongeschiktheid ' ligt in de risicosfeer van Blankman. Blankman stelt weliswaar dat zijn arbeidsongeschiktheid het gevolg is van het niet naleven van voorschriften op het terrein van arbeidsomstandigheden - de slijtage aan zijn bewegingsapparaat is volgens Blankman veroorzaakt door jarenlange overbelasting die niet door Connexxion is aangepakt, maar Connexxion heeft die stelling gemotiveerd betwist. Dat heeft Connexxion onder meer gedaan door aan te voeren dat de klachten van Blankman zoals die blijken uit het door hem overgelegde medisch dossier - lage rugklachten , maagklachten , hart- en vaatklachten, kortademigheid, vermoeidheid en slaapapneu - juist typische klachten zijn die horen bij het hebben van overgewicht. Connexxion heeft weliswaar erkend dat het lastig is om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde waarden wat betreft trillingen, maar Blankman heeft de stelling van Connexxion dat de daarvoor geldende actiewaarde en grenswaarde slechts een enkele keer - in 2008 - zijn overschreden, onvoldoende gemotiveerd betwist. Blankman heeft weliswaar een groot aantal onderzoeksrapporten in het geding gebracht waaruit volgens hem blijkt dat in zijn algemeenheid geldt dat buschauffeurs tijdens hun werk worden blootgesteld aan lichaamstrillingen en dat die trillingsbelasting een voortdurend aandachtspunt is en in zijn algemeenheid oorzaak van arbeidsongeschiktheid van buschauffeurs, maar daaruit blijkt niet dat zijn arbeidsongeschiktheid daarvan het gevolg is en ook niet dat Connexxion onvoldoende heeft gedaan om hem te beschermen tegen wat Blankman noemt 'slechte arbeidsomstandigheden. In tegendeel: Connexxion heeft uitgebreid uiteengezet op welke wijze zij invulling heeft gegeven en geeft aan de op haar rustende wettelijke (zorg)plicht voor haar werknemers, en daarmee de stelling van Blankman dat zulks niet het geval zou zijn, weerlegd. Blankman heeft een verband tussen zijn werk en zijn arbeidsongeschiktheid niet aangetoond en evenmin dat Connexxion een verwijt valt te maken terzake zijn arbeidsongeschiktheid.

Punt - 4.3.3 - Reactie: Blankman is het niet eens met de rechter dat Connexxion die stelling gemotiveerd heeft betwist. Connexxion heeft namelijk geen enkel bewijs overlegd om deze uit de lucht gegrepen aanname te staven.

Feit-01 - Overgewicht - Connexxion heeft nagelaten goed onderbouwd bewijs te leveren dat de arbeidsongeschiktheid van Blankman door overgewicht komt. Connexxion heeft zo als gewoonlijk geen onderzoek gedaan naar oorzaak en gevolg. Hoewel Connexxion veel met overgewicht kampt bij haar chauffeurs, komt dit in de RI&E en plan van aanpak toch niet tot uiting. Er zijn diverse omstandigheden in de arbeidsomstandigheden die ongewilde gewichtstoename bij buschauffeurs veroorzaken zoals:

1 - Slaapgebrek door dubbele onregelmatigheid, 20/7 diensten

2 - Wisselende temperaturen in de cabine, van -10 tot +40 graden

3 - Wisselende etenstijden op soms onmogelijke tijdstippen. 

4 - Extreem gebrek aan beweging, het ophokken in tijdsblokken van 3 uur.
5 - Vermoeidheid door overbelasting van lichaamstrillingen.

6 - Gebrek aan welzijn en veiligheid.

7 - Gebrek aan medezeggenschap.

8 - Gebrek aan zelfregulering van de werkzaamheden.

De oorzaken van overgewicht zijn zodanig complex dat het te simpel is om de verantwoordelijkheid daarvoor alleen bij de chauffeur te leggen. aangepast citaat uit tegenwicht - feiten en fabels over overgewicht. van Jaap Seidell en Jutka Halberstadt - uitgeverij Bert Bakker.  Martijn B Katan, hoogleraar voedingsleer, VU Amsterdam, "wie dit boek gelezen heeft begrijpt beter dan de meeste zogenaamde experts waarom we dikker worden en wat ertegen te doen is."

Feit-02 - Maag en hart klachten komen niet voor in het medische dossier van Blankman, kunnen dus geen oorzaak zijn van de arbeidsongeschiktheid.

Feit-03 - De kortademigheid komt op 13-01-15 pas voor in het dossier in combinatie met een longontsteking, twee jaar na de ziekmelding, kan dus geen oorzaak zijn van de arbeidsongeschiktheid.

Feit-04 - De slaapapneu komt ook voor bij mensen met normaal gewicht die snurken. De behandeling is opgestart na de ziekmelding en der halve geen hoofd oorzaak zijn van de arbeidsongeschiktheid. Behandelend arts kom geen oorzaak vinden. Pijn in de torso komt bij slaapapneu patienten niet voor, bij Blankman wel. Pijn in de torso komt bij overgewicht niet voor, bij Blankman wel.

Feit-05 - Een van de belangrijkste gezondheidsproblemen door overgewicht is diabetes type 2. Dat komt in het medisch dossier van Blankman niet voor.

Feit-06 - In het medisch dossier is te lezen dat Blankman last heeft van zijn handen en zijn schouders. De klachten aan zijn handen betrof geen reuma volgens de reumatoloog dus blijft slijtage over. Voor zijn schouder klachten is Blankman vanaf 1996 in behandeling geweest, na infiltraties met corticosteroïden is Blankman mede door invalidering van zijn bovenste ledematen en het gedwongen afbreken van een zeer actief leven veel zwaarder geworden. Deze schouder klachten waren in 2006 nog steeds aanwezig en wederom operabel geacht. Blankman heeft toen besloten om een dag per week minder te gaan werken om die operatie voor te zijn. Dat is tot op heden gelukt. Hoewel de orthopeed maar een keer heeft geconstateerd dat de schouders operabel waren kon Blankman daar minimaal twee jaar lang terecht om het uit te laten voeren.

Feit-07 - Of de mening van de rechter "Connexxion heeft uitgebreid uiteengezet op welke wijze zij invulling heeft gegeven en geeft aan de op haar rustende wettelijke (zorg)plicht voor haar werknemers, en daarmee de stelling van Blankman dat zulks niet het geval zou zijn, weerlegd"terecht is moet blijken uit de beweringen van Connexxion in hun conclusie van antwoordt. Blankman wil hier wat dieper op ingaan omdat deze mening van de rechter de stelling van Blankman dat hij arbeidsongeschikt geraakt is door overbelasting door lichaamstrillingen ontkracht.

Connexxion zegt in punt 4.6 van hun verdediging (conclusie van antwoord) dat zij regelmatig opdracht geeft om lichaamstrillingen te meten, van die regelmatigheid van opdrachten geven is geen bewijs overlegd. Het Arbo-Unie rapport uit 2008 (productie 10/11/12 dagvaarding) is het enige gecertificeerd onderzoek wat is overlegd en wat in 2016 deel uit maakt van de door Connexxion overlegde RI&E ( productie 09 verdediging ) Die deelname blijkt uit het door Blankman overlegd voorblad (productie 30 dagvaarding)  Het Hermes rapport uit punt 4.7 van hun verdediging ontbreekt in de RI&E Connexxion en is daarom niet van toepassing op de situatie van Blankman. Het Hermes rapport is door Hermes zelf geschreven en niet gecertificeerd tot stand gekomen.

Connexxion zegt in punt 4.7 van hun verdediging verder dat uit diverse rapportages blijkt dat het lastig is om te voldoen aan de vastgestelde wettelijk waarden, Behalve de door Connexxion zelf gedicteerde RI&E. zijn deze rapportages door Connexxion niet overlegd, Blankman heeft diverse rapportages overlegd waaruit blijkt dat de vastgestelde actie en grens waarden worden overschreden.

Het door Connexxion benoemen van fictieve factoren die verantwoordelijk zouden zijn voor blootstelling aan lichaamstrillingen ontlast Connexxion niet van zijn taak om de blootstelling aan lichaamstrillingen effectief onder de wettelijke actiewaardegrens te brengen. Volgens Connexxion worden lichaamstrillingen voornamelijk veroorzaakt door de kwaliteit van de chauffeursstoelen, het wegdek, de conditie van de chauffeurs, de rijstijl van de chauffeurs, het instellen van de stoel door de chauffeur en de houding van de chauffeur. Dit is tegenstrijdig met het onderzoek van de specialisten uit het rapport van de Arbo-Unie, er is in opdracht van Connexxion (pagina 3 - productie 10 dagvaarding) een onderzoek uitgevoerd naar de blootstelling aan lichaamstrillingen bij buschauffeurs en niet naar de oorzaak zoals Connexxion beweerd. Ook zijn de hierbij gebruikte chauffeursstoelen beoordeeld. De gevolgde onderzoeksmethodiek was of niet bruikbaar of gaf geen grote verschillen tussen de stoelen aan. Uit de test blijkt dat de hoge blootstelling aan lichaamstrillingen voornamelijk veroorzaakt worden door bussen met een verlaagde vloer en ingekorte veer hoogte.

In een trillingsonderzoek in opdracht van Veolia door de KeurCompagny uit 2007 kan je onder punt 4 Meetresultaten lezen dat het op het gebied van het beheersen van trillingen en schokken een nadeel is dat de gemeten  lage vloerbussen, door te weinig ruimte onder de vloer een korte veerconstructie hebben. Dit trillingsonderzoek is niet ingebracht als productie in de zaak Blankman/Connexxion omdat het in opdracht van Veolia is gemaakt Het rapport is hier te lezen.  Voor voertuigspecialisten is duidelijk dat de lengte van de slag van de schokdemper van doorslaggevende betekenis is voor het comfortniveau. Het gemeten voertuig de Berkhof VDL minibus ( de Frysker - Arbo-Unie rapport ) welke gebaseerd is op een standaard Mercedes sprinter, en niet op wens van de klant is verlaagd, scoort in verhouding het best. Bij schokdemper specialisten is algemeen bekend dat bij het verlagen van een voertuig voor een kleiner wiel gekozen kan worden en dat de veer en de slag van de schokdemper kunnen worden ingekort, wat uiteindelijk ten koste gaat van het comfort en een hoge blootstelling aan lichaamstrillingen veroorzaakt. Voor het verhogen van comfort van een voertuig zoals bij een Parijs-Dakar voertuig wordt de wagen verhoogd  door zowel de veer als de slag van de schokdemper te verlengen. Het verschil tussen een comfortabele tourbus en een rammelende lage vloerstadsbus is dat die lage stadsbus ongeveer +/- 25 centimeter minder ruimte heeft om te veren en schokken te dempen.Ruime informatie over vering en schokdempers is te vinden bij de firma Reiger, leverancier van schokdempers aan bijna alle Parijs Dakar winnaars.

In het Arbo-Unie rapport 2008 is op pagina 9 Productie 10 dagvaarding te lezen dat tijdens het onderzoek getracht is steeds met de zelfde chauffeur te rijden voor zo weinig mogelijk verstorende invloed op de cijfers. Daardoor is niet onderzocht of de conditie van chauffeurs, de individuele rijstijl, het instellen van de stoel en de houding van de chauffeur iets te maken heeft met de bron en de duur van de blootstelling aan lichaamstrillingen. Door deze onbewezen beweringen te uiten kan in ieder geval worden vastgesteld dat Connexxion er alles aan doet wat in haar macht ligt om de blootstelling aan trillingen in de schoenen van het personeel te schuiven.  

Op de zelfde pagina is te lezen dat de metingen zijn gedaan tijdens normale busritten, wat onduidelijkheid maakt of dat nu materiaal ritten waren in eigen tijd of ritten met passagiers binnen een aan tijd gebonden dienstregeling. (Elke rit met een bus is een normale busrit.) 

Dat het overleggen met de overheid over de staat van het wegdek etc. geresulteerd heeft in het doen verlagen van de blootstelling aan lichaamstrillingen is niet door bewijs bewezen overlegd. Dat Connexxion de actiewaarden en de grenswaarden slechts een enkele keer overschreden heeft in 2008, is niet door bewijs bewezen overlegd. Het wijzen van chauffeurs op het belang van lichaamsbeweging en ze vervolgens via hun werkrooster drie uur lang zonder beweging op te hokken is tegenstrijdig en hypocriet.

Dat chauffeurs niet op de hoogte worden gesteld dat ze worden blootgesteld aan lichaamstrillingen boven de actie en grenswaarden is een overtreding van de Arbo-wet.

Connexxion zelf schrijft in punt 4.8 dat de inspanningen van Connexxion om lichaamstrillingen te beperken voldoende zijn. Connexxion verwijst naar vage niet bewezen beweringen in punt 23 van de RI&E 2015 welke door Connexxion zelf zijn gedicteerd. Connexxion schrijft dat uit diverse onderzoeken gebleken is dat het nog steeds niet kan worden uitgesloten dat chauffeurs op sommige trajecten aan hoge trillingsbelasting worden blootgesteld. Op welke onderzoeken doelt Connexxion hier? Het enige bewijs van een opdracht tot het doen van onderzoek op lichaamstrillingen was het onderzoek uit 2008 uitgevoerd door de Arbo-Unie die omdat dit onderzoek een overbelasting van 60% beschrijft van de actiewaarden volgens Connexxion zelf in punt 4.9 niet van toepassing is op Blankman en zijn 2600 collega's. De stelling van Connexxion dat het rijgedrag van de chauffeur zeer fors van invloed is op de trillingsbelasting is uit de lucht gegrepen net zo als de stelling dat het deels door gebrek aan kennis en deels door gebrek aan motivatie chauffeurs hun stoel niet goed instellen een beperkt effect zou hebben op lichaamstrillingen. Deze onbewezen beweringen verschuiven de verantwoordelijkheid van het bloot gesteld worden aan te veel lichaamstrillingen op conto van buschauffeurs zelf.

Connexxion schrijft in punt 4.8 in hun conclusie van antwoord ter verdediging dat lichaamstrillingen een algemeen erkend knelpunt is binnen het OV in Nederland en is daarna  in punt 4.9 van hun verdediging weer van mening dat het rapport uit 2008 van de Arbo-Unie niets zegt over de specifieke situatie van Blankman of zijn 2600 collega's. Let op, dit is een niet wetenschappelijk tot stand gekomen mening van Connexxion. Als Connexxion vindt dat het Arbo-Unie niet van toepassing is op de werkplek van Blankman en Connexxion buschauffeurs in het algemeen, dan zou dit rapport illegaal zijn toegevoegd aan de RI&E 2015/2016.  Voorts beweert Connexxion met deze stelling dat zij ondanks lichaamstrillingen een algemeen erkend knelpunt is binnen het OV in Nederland, zelf nog helemaal geen onderzoek heeft gedaan naar de blootstelling van Blankman en alle andere chauffeurs op lichaamstrillingen. De rechter vindt naar aanleiding van het dit door Connexxion zelf aangedragen feit, dat Connexxion toch ruimschoots aan haar zorgplicht heeft voldaan om ziekmakende arbeidsomstandigheden tegen te gaan.

Dat Connexxion voldoende doet is alleen door Connexxion zelf gesteld en er is geen bewijs overlegd van onafhankelijke specialisten dat Connexxion er alles aan heeft gedaan om blootstelling aan trillingen boven de actie en grenswaarden tegen te gaan.

Het Hermus trillingsrapport welke door Connexxion ter ontlasting van het verwijt dat ze personeel overbelast op trillingen heeft overlegd als productie 10 in haar conclusie van antwoord. Meld op pagina 4 van de dertien:  Hoewel de metingen en rapportage met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn uitgevoerd kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Dat dit rapport waar geen rechten aan ontleend mogen worden, toch als bewijs is overlegd, kan worden aangemerkt als een artikel 21 Rv overtreding en een artikel 225 Wetboek van strafrecht overtreding.

Op zich is het bizar dat Connexxion het Arbo-Unie rapport 2008 niet van toepassing vind op de arbeidssituatie van Blankman en zijn collega's en vervolgens met het KeurCompagny rapport waar geen rechten aan ontleent mogen worden, wil bewijzen dat het met de blootstelling aan trillingen tijdens de arbeidssituatie van Blankman en zijn collega's allemaal wel meevalt  

In punt 4.10 van hun verdediging schrijft Connexxion dat ze de perfecte bus niet hebben gekocht of hebben laten bouwen. Dat de perfecte bus niet bestaat of niet te bouwen is, is door Connexxion in elk geval niet bewezen. Wel heeft Connexxion bewezen dat ze de perfecte bus niet hebben ingezet om hun personeel zoveel mogelijk tegen de blootstelling aan trillingen te beschermen.

Connexxion schrijft in punt 4.11 in hun verdediging dat Connexxion de waarschuwing van de inspectie SZW ter harte heeft genomen en de RI&E  - waarmee zij al begonnen was - spoedig heeft afgemaakt. Dat dit een pertinente leugen is blijkt uit het feit dat het kleine deel van de RI&E van 1 april 2015 welke op 9 december 2015 is overlegd ( productie 09 verdediging) laat zien dat de punten waar de inspectie op 18 augustus 2014 een waarschuwing voor heeft gegeven nog steeds niet zijn opgelost. In de RI&E van 1 april 2015 die als productie 9 is bijgevoegd ontbreken de namen van functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de problemen en zo ook dat de data ontbreek nog steeds wanneer de problemen opgelost dienen te zijn. Doordat de Ondernemingsraad uit het voorblad is geschreven ontbreken de documenten met aanvragen voor verdiepende onderzoeken. De nieuwsbrief van 14 juli 2015 (productie 19 dagvaarding) meldt dat de OR het vreemd vindt dat er geen onderdeel is opgenomen voor de werkplek van de chauffeur in de RI&E. De directie van Connexxion heeft haar eigen voorstel aangenomen om dit bij zogenaamde verbeterteams onder brengen. Daarmee halen ze het overleg over de werkplek van chauffeurs bij de medezeggenschap weg door een checklist werkplek chauffeur ter aanvulling op de RI&E te laten invullen door een nog nader te bepalen aantal jongelingen en uitzendkrachten. Tot op heden is niet bewezen dat Connexxion de RI&E 2015 - waarmee zij in 2014 aan begonnen is, al heeft afgemaakt. Integendeel, Blankman als lid van de medezeggenschap en ervaringsdeskundige met een basisdiploma Arbo in de zak en volgens de van Meurs test ( productie 20 dagvaarding) een ver boven gemiddeld analytisch vermogen met uitstekend ontwikkelde vaardigheid in het leggen van relaties tussen begrippen en het onderkennen van samenhangen en het zien van grote lijnen, acht de kans dat Connexxion voor het jaar 2022 een deugdelijke RI&E op tafel kan leggen erg klein is.     

Feit-08 - De medische geschoolde en ervaren verzekeringsarts van het UWV geeft aan dat de klachten die Blankman claimt  (arbeidsongeschikt door blootstelling aan lichaamstrillingen) redelijkerwijs voldoende plausibel te achten zijn: En deze arts heeft Blankman niet over zijn gewicht aangesproken / geschreven. Blankman heeft dus voor het UWV het verband tussen zijn werk en arbeidsongeschiktheid wel aangetoond en de verzekeringsarts heeft deze stelling bevestigt. In pagina 10/12 van productie 05 verdediging is in een brief van het UWV terug te vinden dat:

            4. De verzekeringsarts, de heer B, F, Z op 23 juli 2014 de functionele mogelijkheden van de heer Blankman heeft vastgesteld. De verzekeringsarts geeft aan dat klant klachten claimt die redelijkerwijs voldoende plausibel te achten zijn. De verzekeringsarts geeft aan dat klant is aangewezen op hoofdzakelijk zittende werkzaamheden gedurende maximaal ongeveer 30 uur per week, 6 uur per dag. De verzekeringsarts geeft aan dat voorlopig nacht- en ploegendiensten niet mogelijk zijn, met name uit preventief oogpunt/ vanwege de extra belasting die deze met zich meebrengen. Geen grove trillingen op de wervelkolom. De door de klant op het spreekuur aangegeven beperking betreffende dat hij het zitten moeten afwisselen met staan en/ of lopen is met de verzekeringsarts besproken. De verzekeringsarts geeft aan dat hij het hier mee eens is. Ook geeft de verzekeringsarts aan dat chauffeursfuncties niet passend zijn voor klant omdat klant dan naast het zitten ook voortdurend in en uit een auto moet klimmen.

            8, Beoordeling arbeidsmogelijkheden Maatgevende arbeid:

De heer Blankman is niet geschikt voor de maatgevende arbeid. Zijn belastbaarheid ten opzichte van de belasting in de functie wordt o.a, overschreden ten aanzien van trillingsbelasting, zitten en de te werken uren per dag. Klant kan tijdens het rijden met de bus niet vertreden, Ook wordt klant tijdens het rijden geconfronteerd met grove trillingen (rijden over verkeersdrempels, slecht wegdek, enz,)

 

Reactie Blankman - Connexxion heeft niet aangetoond dat alleen chauffeurs met overgewicht arbeidsongeschikt raken. Dat arbeidsongeschikten bij Connexxion altijd overgewicht hebben is ook niet bewezen. Dat de rechter de diagnose van medische leken met financiële belangen in de zaak over neemt in zijn vonnis en die van een onpartijdige ervaren verzekeringsarts ter zijde schuift is dubieus.

 

Punt - 4.3.3 - Die ene keer in 2008:

Reactie Blankman - De stelling van Connexxion dat die bussen van Connexxion alleen een enkele keer de actie- en grenswaarden hebben overschreden is ridicuul, ze worden immers (en dat feit is in het algemeen aannemelijk) elke dag opnieuw voor gebruik ingezet.

Als je op de donderdag 100  kilometer met een auto rijdt zal deze net zoveel benzine verbruiken als onder de zelfde omstandigheden op een vrijdag. (en dat feit is in het algemeen aannemelijk). De meting uit 2008 is over twee dagen verspreid dus zouden ze de cijfers, doorberekend, ook al twee dagen (dus al twee keer) de actie en grenswaarden zijn overschreden. Het is een feit (en dat feit is in het algemeen aannemelijk) dat als Connexxion bewijs kan overleggen dat bussen als eendagsvliegen worden gebruikt, de bussen van Connexxion de actiewaarde en grenswaarden inderdaad alleen de dag van gebruik maar één keer overschrijden. Er is dus altijd de eerste dag (en dat feit is in het algemeen aannemelijk) dat als een bus de actie en grenswaarden overschrijdt dat deze dan buiten gebruik dient te worden gesteld tot het probleem is opgelost, dan kan elke dag een nieuwe bus worden ingezet. Vast staand feit is dat als chauffeurs in stilstaande bussen zitten, ze niet worden blootgesteld aan trillingen die de actie waarden en grenswaarden overschrijden (en dat feit is in het algemeen aannemelijk). Vast staand feit is dat als chauffeurs in rijdende bussen zitten, ze naar de regels in de Arbo-wet blootgesteld mogen worden aan lichaamstrillingen tot de actiewaarden. (en dat feit is in het algemeen aannemelijk).

Berekeningen in folder van de inspectie SZW (productie 09 dagvaarding) wijzen uit dat, dat chauffeurs rond de 4 uur mogen rijden met bussen die de blootstelling aan lichaamstrillingen generen naar de metingen van de Arbo-Unie 2008. Er is geen reden aan te nemen dat als er geen wijzigingen zijn aangebracht aan de veer instellingen, hoogte enz. van die gemeten bussen op andere dagen andere meet waarden laten zien dan op die dagen in 2008 (en dat feit is in het algemeen aannemelijk). In de zelfde folder van de inspectie SZW is op pagina 7 te lezen dat trillingsmetingen binnen vier jaar opnieuw moeten zijn gedaan. Connexxion voert een meting uit in 2008 en voegt die bij de RI&E CXX in 2015/2016. Op pagina 5 is te lezen dat Connexxion naar de omschrijving van de feit nummers B6011b101 B6011c101 B6011c201 en B6011c301 waarschuwingen en vervolging verdient. Het waren maar zes bussen die gemeten zijn en de normen overschreden in het rapport, de Arbo-wet stelt dat alle arbeidsplaatsen onderzocht dienen te worden, aan deze eis is niet voldaan.

 

Punt - 4.3.3 - Bekendheid over de blootstelling aan trillingsbelasting:

Reactie Blankman - Dat die trillingsbelasting een voortdurend aandachtspunt is en in zijn algemeenheid oorzaak van arbeidsongeschiktheid van buschauffeurs was, klinkt mooi maar is bezijden de waarheid. Deze misdaad is voor het rijdend personeel altijd verborgen gehouden. Tot het moment dat Blankman aan de bel trok was het alleen bij de directie van Connexxion bekend. De voorzitter en secretaris van de OR zullen wel hebben moeten tekenen voor de geheimhouding want die hebben onjuiste informatie verstrekt op vragen van Blankman. Zij zijn er door Blankman enkele keren op aangesproken maar hebben niets verklapt. Trillingsrapporten zijn nog nooit door de directie bekend gemaakt en navenante onderzoeken veelal ook niet, het personeel is nooit op de hoogte gebracht dat ze blootgesteld werden aan een te hoge trillingsbelasting, dat is op zich ook een overtreding van de Arbo-wet. Deze overtreding is ook op toepassing op uitzend krachten. De taak uitzend krachten te informeren over gezondheid schadelijke arbeidsomstandigheden ligt niet bij het uitzendbureau maar bij de werkgever waar de arbeid wordt verricht. Ook hierin verzaak Connexxion haar verantwoordelijkheid.

Punt - 4.3.3 - De algemene oorzaak van arbeidsongeschiktheid van buschauffeurs zou niet voor Blankman gelden.

Reactie Blankman - Dat buschauffeurs tijdens hun werk worden blootgesteld aan lichaamstrillingen en dat die trillingsbelasting in zijn algemeenheid oorzaak van arbeidsongeschiktheid van buschauffeurs is, mag dus een feit worden genoemd. Al die afgekeurde arbeidsongeschikten die bij Connexxion eerder stiekem zijn uitgekakt werden blootgesteld aan trillingen en vallen onder die algemeenheid, alleen ze wisten dat niet, niemand heeft ze dat eerder vertelt. Tussen al die collega's zaten er genoeg bij met overgewicht, het is een algemene aannemelijk feit dat oudere buschauffeurs met veel dienstjaren op de bus vaak te dik zijn, ze krijgen immers al jaren lang, te weinig nachtrust en tijdens hun werk te weinig beweging, te weinig waardering, dubbele onregelmatigheid, te veel stress en te weinig ondersteuning van hun werkgever. Resumerend, zolang je de werkgever niet aansprakelijk stelt voor de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid val je binnen die groep die door blootstelling aan trillingen arbeidsongeschikt is geworden, de verzekeringsarts van het UWV geeft aan dat de klachten die Blankman claimt redelijkerwijs voldoende plausibel zijn te achten en dat zijn arbeidsongeschiktheid door zijn werkzaamheden bij Connexxion is veroorzaakt, maar omdat Blankman Connexxion verantwoordelijk stelt voor de financiële gevolgen van zijn arbeidsongeschiktheid, is dat volgens de rechter toch niet de oorzaak van zijn arbeidsongeschiktheid. Dat is een vorm van onderscheid die verboden is in de Algemene wet gelijke behandeling (art 1 AWGB). Het van groot belang dat een ieder over de zelfde kam geschoren wordt om zijn waardigheid te behouden.

 

Punt - 4.3.3 - Connexxion en haar zorg plicht voor haar werknemers.

Dat buschauffeurs tijdens hun werk worden blootgesteld aan lichaamstrillingen en dat die trillingsbelasting in zijn algemeenheid oorzaak van arbeidsongeschiktheid van buschauffeurs is al een teken dat Connexxion als een van de grootste leveranciers van arbeidsongeschikte buschauffeurs haar zorgplicht verzaakt. Die chauffeurs met voldoende dienst jaren zijn zonder dat ze dat zelf weten slachtoffer van slechte arbeidsomstandigheden. Iedereen die om die afgekeurde arbeidsongeschikten heen hebben gestaan hebben hun mond gehouden, zijn verkleefd met het delict. De klacht van Blankman dat de RI&E niet op orde was is door de inspectie bevestigd, ook het plan van aanpak ontbrak, twee overtredingen die op zich al voldoende bewijs zijn van slecht werkgeverschap en een tekortkoming in de zorgplicht van Connexxion.

 1. De nieuwsbrief van de OR 14 juli 2014 vertelt dat de werkplek van de chauffeur in 2015 nog steeds niet in de RI&E verwerkt is.
 2. Namen van verantwoordelijk ontbreken in de RI&E en er is geen tijdstabel wanneer de problemen moeten zijn opgelost.
 3. De wettelijk verplichte preventiemedewerker is niet alleen afwezig in het traject maar ook op de werkvloer al jaren niet te vinden. De functie preventiemedewerker zat vastgeplakt aan de functie Hoofd PZ die drie keer per jaar vacant is. Connexxion vond niemand die deze verantwoordelijkheid wilde dragen.
 4. De branche RI&E die gebruikt is, is niet gecertificeerd, dus ongeschikt.
 5. Het OR toezicht is aan deze RI&E onttrokken, dit is eigenlijk de enige wettelijke taak van een OR. zie voorblad RI&E (productie 30 dagvaarding)

Connexxion benoemd een paar problemen waarom het allemaal zo moeilijk is om aan de regels te voldoen maar kan of wil geen oplossingen bovenwater halen hoe de problemen dan opgelost moeten worden. Let wel, Connexxion moet de problemen oplossen en er niet van uit gaan dat het personeel zich maar moet aanpassen aan slechte arbeidsomstandigheden door veel te bewegen. De richtlijnen van de inspectie SZW (productie 09 dagvaarding) zijn duidelijk genoeg hoe dit dient te gebeuren tot aan het reduceren van de duur en intensiteit van de werkzaamheden aan toe.

 

Punt - 4.3.3 - Schriftelijke waarschuwing:

Reactie Blankman: Blankman heeft de met schriftelijke bescheiden onderbouwde stelling van Connexxion niet weersproken dat hij een schriftelijke waarschuwing heeft gekregen, dat kon Blankman ook niet, want die brief is dubbel binnen gekomen, aangetekend en wel. Alleen de brief is onwettelijk, de brief is geschreven door dezelfde medewerkster als waar Blankman het conflict mee had, die brief had niet door haar geschreven en verstuurd mogen worden.

Voordat disciplinaire maatregelen toegepast mogen worden, dient er een onderzoek met hoor en wederhoor plaats te vinden. Wat dat concreet betekent hangt af van de ernst van het verwijtbaar gedrag en ook van de zwaarte van de toe te passen maatregel. (Citaat ) Hoe ernstiger de situatie, hoe zorgvuldiger en uitgebreider het onderzoek dient te zijn. De onderzoeksplicht van de werkgever brengt dan meer met zich mee. Er is geen onderzoek overlegd in deze (kan bijna niet anders) dus kan dit ook niet leiden tot een zelf geschreven schriftelijke waarschuwing van dezelfde kantoor medewerkster. Zolang overtuigend bewijs ontbreekt van een gedegen onderzoek mag het voor de edelachtbare geen vast feit zijn voor het eindvonnis. "Het is niet toegestaan om voor een disciplinaire maatregel een andere grond, dan de werkelijke grond te noemen. Een medewerker zal dan opheffing en schadevergoeding kunnen vorderen. Dat Connexxion geen onderzoek heeft opgestart na het conflict tussen Blankman en een kantoor medewerkster is ook een tekortkoming van haar zorgverplichting. dat deze medewerkster die zelf betrokken was in het conflict, een waarschuwingsbrief schrijf naar Blankman is uit de boze. Er is bijna geen beter voorbeeld voor handen van het incompetent vermogen om wettelijke regelgeving in de bedrijfsregels te implementeren. Connexxion weet niet wat een zorgplicht inhoud.

Op de inhoud van de melding (Het niet mee te willen werken aan eigen re integratie) heeft Blankman gereageerd en de betichting tegengesproken, verder heeft Blankman op een voor een chauffeur ongebruikelijke manier een collega van katoen gegeven, namelijk een kantoor medewerkster die twee incompetente pogingen heeft gedaan om de re-integratie van een collega chauffeur te verzieken. De eerste keer was een poging om het denkniveau te verlagen terwijl de uitkomsten op tafel lagen, de tweede keer was door vijf vacatures op tafel te leggen die wettelijk onjuist waren. Gekker kan je het niet maken.

Punt - 4.3.3 - Het niet meewerken aan eigen re-integratie:

Een kantoor medewerkster MD schreef op 10 mei 2014 (productie 21) een brief waarin het ver boven gemiddeld denkniveau van Blankman uit de van Meurs test (productie 20) devalueerde naar een gemiddeld denkniveau. Het rapport spreekt 3 keer van ver bovengemiddeld en 1 keer bovengemiddeld en geen enkele keer van gemiddeld.

Dat deze onjuistheid na een mondeling protest bij zijn leidinggevende, in de strikt vertrouwelijke brief van 17 mei 2014 (productie-12 - Connexxion) is recht gezet laat onverlet dat er door een medewerkster mobiliteitsdesk een poging is gedaan om de testuitslagen van Blankman te manipuleren. Als Blankman niet aan de bel had getrokken was die brief van 17 mei 2014 niet geschreven. Omdat uit empirisch onderzoek is vast komen te staan dat deze manipulatie alleen bij Blankman het geval was is dat een vorm van onderscheid die verboden is in de Algemene wet gelijke behandeling (art 1 AWGB). Het van groot belang dat een ieder dezelfde kansen heeft om zijn waardigheid te behouden.

Deze manipulatie heeft inderdaad geen effect gehad op de door Connexxion genomen re-integratieverplichtingen. De medewerkster heeft immers tot 8 augustus 2014 gewacht om één keer te kijken of er voor Blankman nog wat in het vat zat. Derhalve ontbreekt elk bewijs dat Connexxion goed gezocht heeft naar vacatures binnen of buiten de onderneming. Omdat alle aangeboden vacatures op 8 augustus 2014 een functie binnen de onderneming van Connexxion betrof ontbreekt het bewijs dat er buiten Connexxion is gezocht. De meeste werkgevers zitten natuurlijk niet te wachten op afgekeurde oud-buschauffeurs die problemen hebben met hun bewegingsapparaat en over het algemeen laag zijn opgeleid en nooit wat hebben bijgeleerd. De interne opleidingen voor code 95 een paar jaar geleden voldeden niet aan de daaraan gestelde eisen van het ministerie van onderwijs.

Connexxion noemt het eenmalig uitprinten van 5 niet passende vacatures op 8 augustus een heel serieuze poging om aan haar re-integratieverplichtingen te voldoen. Het mobiliteitsdesk zou een functie kunnen hebben, de meeste klanten zijn afgekeurde buschauffeurs. Andere afgekeurde komen er praktische niet voor, personeel van het hoofd kantoor wordt zelden afgekeurd. En als ze daar alle afgekeurde buschauffeurs op de zelfde manier helpen met vacatures die wettelijk niet passend zijn is de benaming mobiliteitsdesk niet juist. Er zijn tientallen oude dikke arbeidsongeschikte buschauffeurs langs gekomen die allemaal op een onwettelijke wijze zijn doorgetrokken. Blankman gaat zijn toilet vernoemen tot mobiliteitsdesk.

Punt - 4.3.4. Connexxion heeft voldaan aan haar verplichtingen wat betreft de re-integratie van Blankman. Blankman heeft weliswaar gesteld dat er zeer waarschijnlijk passende functies aan zijn neus zijn voorbijgegaan omdat uit de competentiescan bleek dat hij beschikt over een bovengemiddeld tot ver bovengemiddeld MBO-werk- en denkniveau, terwijl Connexxion uitging van een gemiddeld MBO-werk - en denkniveau, maar Connexxion heeft die vergissing binnen een week hersteld en Blankman heeft de stelling van Connexxion dat er geen passende functie beschikbaar was, onvoldoende gemotiveerd weersproken.

Reactie Blankman - Dat het verlagen van het denkniveau een vergissing is, is niet bewezen overlegd. De brief van 10 mei is professioneel correct geschreven, zonder het protest van Blankman was die brief van 17 mei er nooit geweest. Als iemand een uitkomst van een test per vergissing zo verkeert interpreteert dan hoort die niet op een professionele mobiliteitsdesk te werken. Blankman behoefde de stelling van Connexxion dat er geen passende functie beschikbaar was, niet te weerleggen. Integendeel, Blankman heeft juist gesteld dat de aangeboden functies naar Artikel 658a Burger Wetboek 7 lid4 niet passend waren. Persoonlijk in het gesprek van 9 augustus en later per brief in zijn reactie op de onbeschofte behandeling door de medewerkster van het Mobiliteitsdesk  (hierna te noemen medewerkster MD) , Connexxion dient bij het zoeken naar een andere functie rekening te houden met de beperkingen die betreffende medewerker heeft en dat is dus aangetoond niet gebeurd. Bij Blankman niet en bij al die andere afgekeurden die daar eerder langs zijn geweest ook niet. Er is geen enkele bewijs dat het MD ooit voor iemand een baantje heeft gevonden die bij hem/haar paste. Connexxion heeft voor Blankman 10 minuten goed gezocht, maar niets gevonden.

Punt - 4.3.5.  Blankman heeft de met schriftelijke bescheiden onderbouwde stelling van Connexxion niet weersproken dat hij een schriftelijke waarschuwing heeft gekregen omdat Blankman zelf zijn re-integratie onvoldoende serieus nam doordat hem de motivatie ontbrak het re-integratietraject tot een goed einde te brengen en succesvol af te ronden. Niet alleen had Blankman die intentie niet, ook weigerde hij daar een opbouwende en positieve bijdrage aan te leveren. Ook heeft Blankman niet betwist dat hij op een onprofessionele, zeer onbehoorlijke en kwalijk op de persoon gerichte wijze heeft gereageerd naar de medewerkster mobiliteitsdesk van Connexxion.

Reactie Blankman - Hier splijt de plank - Het is absoluut onmogelijk te ontkennen dat Blankman een brief heeft gekregen, dat is ook helemaal niet nodig, omdat het ontvangen van een brief wettelijk niet onjuist is en de porto was ook betaald. Andere koek is dat de brief niet geschreven had mogen worden omdat de schrijfster van de brief, zelf betrokken was in het conflict met Blankman. Daar had een zorgvuldige rechter en werkgever onderzoek op moeten doen, dat is niet gebeurd.

Wellicht overbodig als aangenomen kan worden dat deze brief niet als bewijs ingebracht had mogen worden is in de bijgeleverde reacties van Blankman naar aanleiding van deze waarschuwingsbrief te lezen dat Blankman heeft geprotesteerd tegen de onwettigheid van de aangeboden vacatures door deze medewerkster MD en haar respectloze presentatie. Het professioneel weten of de aangeboden vacatures onwettig waren, is inderdaad niet aan Blankman maar aan de medewerkster MD. Blankman heeft buiten zijn professie gehandeld om daar tegen te protesteren, maar niet onwettig. Of Blankman verder onprofessioneel, onbehoorlijk of kwalijk op de persoon gerichte wijze heeft gereageerd is in elk geval niet door onderzoek vast komen te staan. Zonder onderzoek geen bewijs.

Op 13 oktober 2014 schrijft een Connexxion case manager in een brief  (pagina 4 - productie-06 - Verdediging ) naar Mevrouw den Otter van de arbeid juridische dienst van het UWV dat de vijf vacatures die op peildatum 08-10-2014 beschikbaar waren, niet passend waren voor Blankman. Het protest van Blankman tijdens het gesprek op 9 augustus 2014, dat de vacatures niet passend waren, wordt door Connexxion hier dus zelf bevestigt en daarmee komt de professionele wijze van de medewerkster MD om invulling te geven aan een goede re-integratie van Blankman in een ander daglicht te staan. Het is opzienbarend dat de rechter de niet onderzochte mening van Connexxion heeft overgenomen in zijn vonnis.

Punt - 4.3.6.    Blankman heeft evenmin weersproken de met schriftelijke stukken onderbouwde stelling van Connexxion dat hij op diverse wijzen kenbaar maakte het niet naar zijn zin te hebben bij Connexxion. Niet alleen uit de schriftelijke uitlatingen aan Connexxion, waarvan een aantal is overgelegd, maar ook op een aantal van zijn websites en andere sociale media heeft Blankman zich, getuigde de in het geding gebrachte printscreens op een weinig fatsoenlijke wijze over zijn werkgever uitgelaten.

Reactie Blankman - Blankman kon de stelling van Connexxion niet tegenspreken omdat uit geen enkel schriftelijk stuk van Connexxion blijkt dat Blankman het niet naar zijn zou hebben. De onderzoeken betreffende het welzijn van chauffeurs ontbraken nog in de RI&E, zie pagina 5/12 van het voorblad RI&E (productie 30 dagvaarding). Het hebben van commentaar, het benoemen van strafbare feiten of het hebben van een eigen mening over het beleid zijn juist kenmerken van betrokkenheid met het beleid. Het is niet per Wet verplicht dat werknemers in het algemeen, het op het werk "naar de zin" moeten hebben. Tevens staat er in geen enkele wet dat werknemers er blij van moeten worden als hun werkgever de Arbo-wet aan zijn laars lapt. Naar Artikel 7 lid 1 EVRM  mag niemand worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde.

Punt - 4.3.6.    Connexxion levert documenten aan ( productie 30 verdediging) die moeten bewijzen dat Blankman Connexxion in een kwaad daglicht zet in de sociale media. Connexxion levert in productie 30 verdediging een brief aan waarin een bedrijfsjurist van Connexxion aan Blankman vraagt het beeldmerk en logo's van Connexxion van zijn websites te halen. Connexxion doet zoals gewoonlijk slecht onderzoek. De site www.gewoonmetpensioen.nl is al twee jaar leeg en www.skikos.info is niet van Blankman. www.skikoss.info is zelfs niet geregistreerd of actiefIn de brief die Blankman heeft ontvangen staat niets over het ter verantwoording roepen van Blankman vanwege zwartmakerij van Connexxion op websites of sociale media. Dit door Connexxion verzonnen feit is lasterlijk voor Blankman en onterecht overgenomen door edelachtbare mr. R.F. van Aalst.

 1. Connexxion levert elf faceboek berichten in die dat zwartmaken aan moeten tonen waarin twee keer in zwarte tekst het woord Connexxion voorkomt.
 2. Connexxion levert één facebook bericht in waarin staat dat hij bij Connexxion heeft gewerkt.
 3. Connexxion levert één facebook bericht in waarin Blankman zegt dat hij is uitgekakt door Connexxion.
 4. Connexxion levert negen facebook berichten in waar het woord Connexxion niet in voorkomt.
 5. Connexxion levert elf facebook berichten in waarin niet te lezen is dat Blankman zich lasterlijk uit zou laten over Connexxion.

Laster is een gegeven dat als je iets schrijf wat niet waar is of had moeten weten dat deze onwaar is zoals de aantijging van Connexxion bij de rechter dat Blankman Connexxion zwart zou maken op www.skikoss.info, of het op een weinig fatsoenlijke wijze in geding brengen van facebook printscreens van Blankman die niets met Connexxion te maken hebben.

Blankman heeft Connexxion niet zwartgemaakt, dat heeft Connexxion zelf gedaan door haar zorgplicht als werkgever te beschamen, door wettelijk regelgeving aan de kant te schuiven om een goedkoop product neer te zetten. Het economische delict dateert al van ver voor de verkoop van de staatsaandelen van Connexxion aan Transdev voor 360 miljoen. De Nederlandse Staat heeft als grootaandeelhouder van Connexxion oplichting bedreven omdat de bij de verkoop van Connexxion overhandigde jaarcijfers waren gebaseerd op een bedrijfsvoering die gebruik maakt van een misdadig personeelsbeleid, door het handhaven van een onwettelijke blootstelling aan lichaamstrillingen 60% boven de actiewaarden, Het uit winst bejag niet voldoen aan de wettelijke regelgeving die verbonden zijn aan het uitvoeren van een onderneming is voor de Nederlandse wet een economisch delict .

Naast de verkoop van een berg Connexxion lucht maakt de Nederlandse overheid zich schuldig door als klant gebruik te maken van de diensten van Connexxion. De Nederlandse staat heeft door het bewust in stand houden van slechte arbeidsomstandigheden bij OV bedrijven, de afgelopen 20 jaar, 50 miljard bespaard door chauffeurs bloot te stellen aan trillingen, 60% boven de norm die is toegestaan in de Arbo-wet. De overheid heeft als opdrachtgever van het openbaar vervoer ten volle aan deze door kartel gevormde bedrijfscriminaliteit verdient. 

-

Verantwoord Opdrachtgeverschap binnen een gezonde en veilige werkomgeving

Naast werkgevers, werknemers en zelfstandigen hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, bijvoorbeeld als ze een werklocatie bieden of werkmethoden voorschrijven.

Opdrachtgevers kunnen een negatieve invloed hebben op de werkomstandigheden, als het geboden budget te krap is of de planning onrealistisch. Op het terrein van de bouw is de verantwoordelijkheid voor het zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving bijvoorbeeld al in de beginfase van een opdracht zeer belangrijk.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt verantwoord opdrachtgeverschap van groot belang en wil dat stimuleren. Daarom heeft het ministerie nu alle informatie die van betekenis is voor de rol van opdrachtgevers bij gezond en veilig werken verzameld op de pagina ‘Verantwoord opdrachtgeverschap’ op het Arboportaal.

Op deze pagina is onder meer een videoanimatie te vinden met praktische tips voor verantwoord opdrachtgeverschap. Verder is er een handreiking beschikbaar voor publieke opdrachtgevers over de mogelijkheden om bij aanbestedingen rekening te houden met gezond en veilig werken. Ook vindt u daar informatie over de wettelijke verplichtingen van opdrachtgevers van bouwwerken. Deze zogenaamde bouwprocesbepalingen worden per 1 januari 2017 gewijzigd.

Verantwoord opdrachtgeverschap op het gebied van gezond en veilig werken is niet alleen belangrijk voor de werknemers en zelfstandigen die een opdracht uitvoeren. Ook de opdrachtgever zelf biedt het voordelen. Veilig en gezond werken en kwaliteit gaan vaak samen. De kans op kosten die ontstaan als een bedrijf bepaalde zaken niet goed heeft geregeld is kleiner. Verder draagt het bij aan het voortbestaan en het imago van een bedrijf.

Het is ook belangrijk omdat de invloed op de arbeidsomstandigheden het grootst is aan het begin van een project, als wordt nagedacht over de opzet en uitvoering ervan. Hoe verder een project gevorderd is, hoe kleiner de mogelijkheden om bij te sturen. Naarmate werk meer wordt uitbesteed en de arbeidsmarkt flexibeler wordt, neemt het belang van verantwoord opdrachtgeverschap toe.

 

Dat het niet alleen bij Connexxion aan de hand is blijkt uit het feit dat Veolia Tilburg ( BBA)  op 29 december 2006 een waarschuwing van de inspectie SZW heeft gekregen op Artikel 5.2 en 5.3 van de Arbo wet. Na de belofte in maart 2007 van Veolia dat ze eind 2007 alle bussen zou vervangen voor nieuwe bussen met lucht geveerde stoelen is deze overtreding ingetrokken. In februari 2007 bleek dat de lagere medezeggenschap buiten deze zaak met de inspectie gehouden is, ook was het personeel niet op de hoogte van de inhoud van het trillingsrapport van de KeurCompagny 2007. In dit rapport bleken de onduidelijke eindcijfers niet de 8 uur dag doses te bevatten maar de vectorsommen van een rit. Parasiterend op het gebrek aan kennis bij het lezend personeel worden er cijfers gepresenteerd die misleidend zijn. In dit rapport wordt aangegeven dat vanwege het gebrek aan ruimte onder de vloer  lagevloerbussen het nadeel ondervinden van een korte veer constructie. Duidelijk is dat als er onvoldoende ruimte onder de lage vloer is om schokken op te vangen dat dat de oorzaak is van een overmatige blootstelling aan trillingen ook is in dit rapport de belofte aan de inspectie om elke bus te voorzien van lucht geveerde stoelen omgezet in een proef met lucht geveerde stoelen. Achteraf in 2010, bleek dat die belofte aan de inspectie in 2007 maar gedeeltelijk was nagekomen, in 2010 reden nog steeds bussen rond zonder lucht geveerde stoelen.  Een trillingsonderzoek uit 2010 in opdracht van Veolia door de KeurCompagny  vermeld als oorzaak de drempels onderweg en het rijgedrag van de chauffeurs als hoofdoorzaak. De meting op zich is geen nabootsing van een dienstrit te noemen maar lijkt het meest op een drempel kruip meting, alles is opgeknipt in delen waardoor het onduidelijk wordt op welk deel van het traject gereden is en op deel van het traject gekropen. Op zich is er geen belemmering om tijdens een reguliere dienstrit te meten, na installatie van de trillingsmeter kan een chauffeur gewoon zijn werk doen, binnen de tijd die hij daar de dag er voor, ook voor had. Als die ritmetingen met verschillende chauffeurs gedaan wordt zou inderdaad gezegd kunnen worden dat de uitslag afhankelijk is van het rijgedrag van de bestuurder. In deze test is gebruik gemaakt van dezelfde chauffeur waardoor verschillen zo als oorzaak genoemd in de eindconclusie niet door empirische wetenschappelijk onderzoek bewezen is. Als de rijtijd ruimte krap is kan er alleen met snelheid worden geanticipeerd op vertragingen waardoor het rijgedrag van chauffeurs van invloed zou kunnen zijn op de blootstelling aan trillingen. Zolang de werkgever de rijtijd ruimte bepaald kunnen de chauffeurs daar de verantwoording niet voor dragen en blijft de werkgever verantwoordelijk over de blootstelling.

Conclusie Blankman op punt 4.3.6. is dat de uitspraak vermoedelijk het vermoeden doet rijzen dat de uitspraak in strijd is met Artikel 6 lid 1 ERVM. Alleen het feit dat Blankman op sociale media zijn mening uit over diverse uiteenlopende onderwerpen zou hem schuldig maken aan het feit dat hij Connexxion zwart maakt, uit de feitelijke inhoud is dat verder niet op te maken. Verder neemt de rechter het Blankman kwalijk dat hij brieven schrijft naar zijn werkgever, zonder de inhoud van de brieven te beoordelen. Dat riekt naar het ontnemen van grondwettelijke rechten van Blankman binnen Artikel 7 lid 1 en 3 van de grondwet, wetende: Lid 1 Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Lid 3: Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Daarop volgend is dat ook een ontneming van het recht van Blankman naar Artikel 1 van de grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Blankman wordt in punt 4.3.6 afgerekend vanwege zijn kijk op godsdienst, zijn levensovertuiging, zijn politieke gezindheid, en zijn mening over de rechtsstaat, Naar Artikel 7 lid 1 EVRM  mag niemand worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Dat de rechter productie 30 van de verdediging aanvaard is in strijd met Artikel 8 EVRM lid 1 en lid 2:

 

 • 1 Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

 • 2 Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Van een onpartijdig rechter mag toch worden verwacht dat deze de feiten die worden aangedragen controleert op wettelijke juistheid en zijn positie niet misbruikt om de grondrechten van Blankman te ondermijnen.

 

 

agadium da mihi facta dabo tibi ius

‘geef mij de feiten dan geef ik u het recht’.

 

 

001 - De feiten uit de producties geven het antwoord.

002 - Blankman is een tijdens het ontslag 58 jarige buschauffeur met overgewicht en 36 dienstjaren.

003 - Blankman woont in Almere.

004 - Lid van het FNV en de SP.

005 - Was kaderlid van het FNV bij Connexxion en lid van de medezeggenschap van Connexxion in Almere Buiten.

006 - Was lid van het landelijk Arbo-netwerk van het FNV.

007 - Is in het bezit van een basis Arbo diploma van het FNV.

008 - En 36 jaar als buschauffeur gewerkt in een van de slechtste OV gebieden van Nederland.

009 - In een van Meurs Test is te lazen dat Blankman een (ver) boven gemiddeld MBO denk niveau bezit.

            De heer Blankman heeft diverse cognitieve tests gemaakt en die geven samen een beeld van zijn algemeen werk- en denkniveau. Dit beeld is ontstaan door zijn scores te vergelijken met die van een normgroep van personen die eerder op het zelfde niveau zijn getest, in vergelijking hiermee zijn, zijn capaciteiten ver bovengemiddeld. Dit betekent dat hij zich zeer gemakkelijk nieuwe kennis eigen maakt en zijn kennis op nieuwe terreinen zal weten toe te passen.

            Het verbaal analytisch vermogen van de heer Blankman is ver bovengemiddeld ontwikkeld. Hij heeft een uilstekend ontwikkelde vaardigheid in het leggen van relaties tussen begrippen. Deze vaardigheid is van belang bij het onderkennen   van samenhangen en het zien van grote lijnen. Hij weet de samenhang tussen begrippen vlot en op een juiste wijze te doorgronden. Daarom zal hij zeer goed in staat zijn algemene werkwijzen, richtlijnen of regels snel te doorgronden en op verschillende terreinen toe te passen. Hij beschikt over een ruime woordenschat, wat bijdraagt aan een goede taalvaardigheid.

            De cijfermatige capaciteiten van de heer Blankman zijn bovengemiddeld. Zijn vermogen om wetmatigheden en trends te ontdekken in cijfermateriaal is bovengemiddeld ontwikkeld. Dit vermogen houdt verband met het abstractieniveau dat iemand aankan in de analyse en verwerking van cijfermatige gegevens. Hij beschikt over een bovengemiddelde rekenvaardigheid,wat betekend dat hij weinig moeite heeft met vlot en nauwkeurig rekenen.

            De heer Blankman beschikt over ver bovengemiddelde figurale capaciteiten. Hij is in bovengemiddelde mate in staat om logisch te redeneren met figuren en abstracte patronen. Dit is onder andere van belang bij het ontdekken van verbanden en trends in figuren of schema's. Hij is zeergoed in staat zich ruimtelijke figuren voor te stellen en deze in gedachten te manipuleren. Dat wil zeggen dat hij een sterk ontwikkeld vermogen heeft om driedimensionaal te denken. Dit vermogen is onder andere van belang bij het kunnen interpreteren van tekeningen.

010      - Het Connexxion standpunt is, dat dit net als het krijgen van een bul na het afstuderen een eenmalige toetsing blijft die niets zegt over het denkvermogen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

011      - Bekent als algemeen feit is dat, de bovenstaande capaciteiten hele goeie eigenschappen zijn voor een beginnende speurneus.

012      - Blankman blijkt een basis kennis te hebben omtrent de Arbo-wet en het burgerlijk wetboek.

013      - Blankman klaagt overal over zijn slechte arbeidsomstandigheden, ook bij zijn werkgever. Blankman heeft last van rug en nek klachten, tinnitus, verslapte blaas,vaatklachten in de onderbenen, carpaal tunnelsydroom in de handen, slijtage in de handen en schouderklachten en regelmatig wondroos, dus hij ziet genoeg artsen.

014      - Iedereen is op de hoogte, alleen Connexxion zegt van niets te weten.
015      - Zijn werkgever en de OR reageren niet inhoudelijk op brieven van Blankman.

016      - Blankman schrijft brieven naar overheden maar die reageren niet inhoudelijk.

017      - Blankman schrijft een brief met 115 handtekeningen naar de inspectie SZW die een controle uitvoert en twee overtredingen constateert:  

018      - 1 - De RI&E is niet compleet, 2 - Het plan van aanpak ontbreekt, de verantwoordelijken ontbreken in de RI&E.

019      - Blankman heeft dat in de dagvaarding, mondeling op de zitting en schriftelijk gemeld in brief 21 maart 2015.

020      - Namen van verantwoordelijk ontbreken en er is geen tijdstabel wanneer de problemen dienen te zijn opgelost.

021      - De wettelijk verplichte preventiemedewerker is afwezig in het traject, Connexxion heeft niemand kunnen vinden die verantwoordelijk wilde zijn.

022      - De branche RI&E die gebruikt is, is niet gecertificeerd, dus ondeugdelijk.

023      - De OR toezicht is aan deze RI&E onttrokken, dit is eigenlijk de enige en belangrijkste wettelijke taak van een OR.
024      - Blankman brengt een gecertificeerd trillingsrapport in wat in 2008 in opdracht van Connexxion is gemaakt.

025      - Dit rapport meld gezondheids schadelijke omstandigheden op 6 verschillende en veelgebruikte bussen van Connexxion.

026      - Dit rapport meld 60% overbelasting door trillingen op bussen die veel worden gebruikt in het Europese openbaar vervoer.

027      - Connexxion beroept zich er onterecht op dat dit maar een eenmalig geconstateerde overschrijding is van de actie waarden.

028      - Connexxion stelt in hun verweer dat dit onderzoek niet geldt voor specifieke arbeidsomstandigheden van Blankman.

029      - Alleen Connexxion verklaart hiermee dus dat het ook niet geldt voor de specifieke arbeidsomstandigheden van zijn 2500 collega's.  

030      - Connexxion vermeldt in Punt 4.6 (conclusie van antwoord) dat de blootstelling aan trillingen nader beoordeeld dienen te worden.

031      - Connexxion erkent in punt 4.8 wel dat de blootstelling aan lichaamstrillingen een algemeen erkend knelpunt is binnen het OV in Nederland.

032      - Connexxion vermeldt in 4.6 dat ze regelmatig opdrachten geven, Connexxion meldt niet aan wie dat allemaal is gedaan.

033      - Er is één enkel bewijs dat Connexxion opdracht geeft tot het doen van een trillingsonderzoek en dat is in 2008 aan de Arbo-Unie.

034      - Het Arbo-Unie onderzoek uit 2008 werd in 2014 door de directeur bestempelt als gedateerd en niet geldig - antwoordbrief Connexxion aan Blankman n.a.v. zijn klachtenbrief.

035      - Het gedateerde Arbo-Unie uit 2008 onderzoek is in 2015 toch bij de RI&E gevoegd - zie voorblad RI&E (productie 30 Blankman)

036      - Connexxion stelt in punt 4.9 (conclusie van antwoord) dat dit onderzoek niets zegt over de specifieke omstandigheden van Blankman of van al zijn collega's, daarmee stelt Connexxion dat ze feitelijk nog geen enkel onderzoek heeft gedaan naar de blootstelling op lichaamstrillingen bij het rijdend personeel.

037      - Connexxion benoemd een paar problemen waarom het allemaal zo moeilijk is om aan de regels te voldoen.

038      - Connexxion meent dat het de eigen schuld van chauffeurs is dat ze worden blootgesteld aan trillingen omdat ze te wild rijden.

039      - Connexxion meld ook dat ze chauffeurs niet voldoen kennis meegeven en onvoldoende motiveren.

040      - Algemeen bekend feit is dat, ook als je geen geld hebt, toch geen brood mag stelen.

041      - De rechter is (na het lezen van alle leugens en excuses), van mening dat Connexxion geheel aan haar verplichtingen die door de Arbo-wet zijn opgelegd heeft voldaan.

042      - De Arbo-wet stelt dat de werkgever de blootstelling aan trillingen onder de actiewaarden moet brengen.            

043      - De Arbo-wet stelt niet dat het bij een poging mag blijven om trillingen onder de actiewaarden te krijgen.            

044      - De Arbo-wet stelt niet dat een werkgever de blootstelling aan trillingen op moet laten lossen door werknemers, leveranciers of opdrachtgevers.        

045      - De Arbo-wet zegt niet hoe, maar alleen dat de blootstelling onder de actiewaarde moet komen en geeft geen vrijstelling vanwege het doen voorkomen van geveinsde pogingen.

046      - De Arbo-wet stelt dat de werkgever de bron aan moeten pakken om de blootstelling aan trillingen onder de actie waarden te krijgen.    

047      - De Arbo-wet stelt niet dat je de duurbelasting niet mag verlagen om de blootstelling aan trillingen over de hele dag onder de actie waarden te brengen.      

048      - Het verlagen van de duur van de belasting om de blootstelling onder de actie waarden te krijgen kost in dit geval 50% loonkosten, wat moet worden doorberekend aan de klant.

049      - De Arbo-wet zegt niet dat je de trillingen niet hoeft aan te pakken als daardoor de productie kosten iets omhoog gaan.

050      - De Arbo-wet zegt niet dat je de trillingen niet hoeft aan te pakken als de Nederlandse Staat je enige klant is.

051      - De Arbo-wet geldt voor iedereen dus er is geen concurrentie dwang om het niet te doen.

052      - Het tegen de Arbo-wet regelgeving in, laag houden van je productiekosten is een economische delict.

053      - Het bewust negeren van de gezondheid van het personeel is een misdrijf met gevangenisstraf als gevolg.

054      - Het bewust negeren van de gezondheid van het personeel om productiekosten laag te houden valt onder bedrijfscriminaliteit.           

055      - Het doen vervalsen en niet ondertekenen van een RI&E toch als document in brengen als echt bewijs dat aan verplichtingen van de Arbo-wet is voldaan valt onder valsheid in geschrift (art 225 van strafrecht)

056      - 1.Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken   of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.       
            - 2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

057      - Connexxion levert een schade verantwoordingsformulier aan met datum 20-10-2009 (Productie 16 Connexxion)

058      - Dat is gelijk het bewijs dat Blankman in 2009 op bus nr 9131 heeft gereden.

069      - Het schade formulier 20 -10-2009 in punt 4.19 Conclusie van antwoord geeft aan dat Blankman gelijk had, Blankman heeft op de vraag hoe hij schade van een gebroken ruit kon voorkomen 100% juist geantwoord. Hij heeft nadat hij door Connexxion ontslagen is geen busruit meer gebroken. Domme vragen krijgen antwoorden. Dit schadeformulier is tegen de afspraken met de OR langer bewaard dan mocht. Connexxion negeert de afspraken met de OR om het persoonlijk dossier na drie jaar op te schonen.

070      - De 9131 is het type bus welke in 2008 in het rapport van de Arbo-unie als de Mercedes gelede bus is getest.

071      - In 2006 zijn lage rugklachten bij Almeerse chauffeurs (productie 11 verdediging) geregistreerd.

072      - Het beginsel van het onderzoek "het speuren naar de oorzaak van de gemelde rugklachten bij Almeerse buschauffeurs" is valselijk.

073      - Algemeen bekent feit is dat buschauffeurs meestal tijdens hun werk over een verzakkende slecht onderhouden busbaan rijden.

074      - Het bovenstaand onderzoek (productie 11 verdediging) is op een stilstaande bus gedaan.

075      - In dat onderzoek is er dus geen aandacht geschonken aan de gebruikelijke lichaamstrillingen.

076      - Het half speuren naar de oorzaak van rugklachten was een farce.

077      - Uit het rapport (productie 11 verdediging) van Connexxion blijkt niet dat de perfecte bus niet bestaat.

078      - Uit het rapport (productie 11 verdediging) van Connexxion blijkt wel dat Connexxion deze niet heeft aangeschaft.

079      - Uit de brieven van het UWV is te halen dat de verzekeringsarts de claims van Blankman plausibel vind.

080      - Blankman schreef in zijn verweer dat hij vond dat hij gezondheidsklachten heeft gekregen door slechte arbeidsomstandigheden op de bus. Dit is dus door het UWV erkent.

071      - Een algemeen bekent feit is dat persoonlijk verweer bij het UWV geen invloed heeft op de door het UWV te nemen beslissing voor een uitkering en/of ontslag.

072      - De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is niet van belang bij het wel of niet toekennen van een WIA uitkering.

073      - Dat dit gebrek aan verweer een overtreding is van de EVRM, daarom gaan de ontslagaanvragen voor arbeidsongeschikten na 1 juli 2015 via de kantonrechter.

074      - Daar zou hun verweer, als ze de goede rechter treffen, normaal gesproken wel gehoord worden, gehoord worden is een recht uit de grondwet.

075      - Een algemeen bekent feit is dat in 2015 een Medisch Forensisch centrum ontbreekt waar arbeidsongeschikten van specialisten een wettelijk tot stand gekomen diagnose kunnen krijgen, waardoor hun arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt.

076      - Deze rechtszaak maakt duidelijk waarom dit centrum voor levende arbeidsongeschikten er nog niet is.

077      - Algemeen bekend feit - Alleen dode arbeidsongeschikten kunnen er nu nog gebruik van maken - (asbestslachtoffers).

078      - Het medische dossier van Blankman laat klachten zien in handen, schouders, bloedvaten in de benen, maar geen hartklachten.

079      - Algemeen medische inzicht stelt dat vaatklachten in de onderbenen het hart overbelast en dus vermoeidheid oplevert.

080      - Algemeen medische inzicht stelt dat zware benen veel voorkomt bij chauffeurs - door slechte doorbloeding en te lang zitten.

081      - In het medisch dossier van Blankman is te lezen dat zijn kortademigheid te maken had met een tijdelijke longontsteking.

082      - De advocate Connexxion koppelt tegen beter lezen in, de kortademigheid van Blankman aan zijn overgewicht.

083      - De advocate van de tegenpartij geeft er blijk van dat ze makkelijk verdwaalt in een medische dossier.

084      - Toch geeft zij bewust een verkeerde voorstelling van zaken, dat is tegen de afgelegde eed als advocate.

085      - Dat is een misleiding door Connexxion.

086      - De medische diagnose in deze zaak, dat Blankman zijn arbeidsongeschiktheid door overgewicht is veroorzaakt is, ontbreekt.

087      - Connexxion levert documenten in die wel over Blankman gaan maar niet door Blankman zijn ondertekent.

088      - Connexxion levert documenten aan die moeten bewijzen dat Blankman Connexxion in de sociale media in een kwaad daglicht zet waarin het bewijs van de bewering ontbreekt.

089      - Connexxion levert een brief aan waarin een bedrijfsjurist van Connexxion aan Blankman vraagt het beeldmerk en logo's van Connexxion van (zijn) websites te halen.

090      - www.gewoonmetpensioen.nl is al twee jaar leeg en www.skikos.info is niet van Blankman, Connexxion doet zoals gewoonlijk slecht onderzoek.

091      - In de brief (productie 18 verdediging) staat niets over het ter verantwoording roepen van Blankman over zwartmakerij van Connexxion op websites of sociale media.

092      - Connexxion bewijst wederom niet te kunnen lezen. De valse interpretatie van een paar letters en woorden zijn lasterlijk voor Blankman.

093      - Connexxion levert elf faceboek stukjes in die dat zwartmaken aan moeten tonen.

094      - Connexxion levert elf facebook stukjes in waar twee keer in zwarte tekst het woord Connexxion voorkomt.

095      - Connexxion levert een facebook stukje in waarin staat dat hij bij Connexxion heeft gewerkt.

096      - Connexxion levert een facebook stukje in waarin Blankman terecht zegt dat hij is uitgekakt door Connexxion.

097      - Connexxion levert negen facebook stukjes in waar het woord Connexxion niet in voorkomt.

098      - Connexxion levert elf facebook stukjes in waarin niet te lezen is dat Blankman zich lasterlijk uit zou laten over Connexxion.

099      - Op de websites www.gewoonmetpensioen.nl en www.skikos.info is van Blankman ook niets te lezen wat Connexxion in een kwaad daglicht zet.

100      - Connexxion zou, Blankman als ervaringsdeskundige, liever verbieden stukjes te schrijven op de sociale media en websites.

101      - Het stukje van de wolf ,de kool en de geit is wel een mooi stukje, laster kan het niet zijn, want het is niet gelogen.

102      - Blankman doet op 7 mei 2014 een competentietest in de kelder van het hoofdhonk, een Van Meurs test op MBO 3/4 denkniveau.

103      - Uitslag wordt gelijk meegegeven, ver bovengemiddeld en bovengemiddeld denk niveau.

104      - Op 10 mei 2014 krijgt Blankman een brief van Connexxion mobiliteitsdesk mevrouw 2 dat hij een gemiddeld mbo niveau zou hebben.

105      - Blankman protesteert bij zijn leiding gevende over dit devaluerend oordeel van de Connexxion mobiliteitsdesk mevrouw 2.

106      - Omdat deze manipulatie alleen bij Blankman het geval was is dat een vorm van onderscheid die verboden is in de Algemene wet gelijke behandeling (art 1 AWGB). Het van groot belang dat een ieder dezelfde kansen heeft om zijn waardigheid te behouden.

107      - 17 mei 2014 krijgt Blankman een brief met juiste beoordeling van de uitslag van de Connexxion mobiliteitsdesk mevrouw 2.

108      - Maar dat laat onverlet dat er door Connexxion mobiliteitsdesk mevrouw 2 een poging is gedaan om de testuitslagen van Blankman te manipuleren.

109      - Op 9 augustus 2014 krijgt Blankman in de kelder een gesprek met Connexxion mobiliteitsdesk mevrouw 2.

110      - Connexxion Mobiliteitsdesk mevrouw 2 overhandigt overdreven positief haar aandeel in de re-integratie (Een vijftal vacatures) voor Blankman op het tweede spoor.

111      - Blankman heeft zijn huiswerk gedaan en meld bijna gelijk dat de aangeboden vacatures in strijd waren met Artikel 658a BW 7 lid 4.

112      - Connexxion mobiliteitsdesk mevrouw 2 deed even later nare uitspraken en het conflict was geboren - Blankman is een hoop gewend naar Blankman speelt al te lang voor de kop van jut.

113      - Hoewel Connexxion op de hoogte was van het conflict, is nagelaten een onderzoek in te stellen. Voordat disciplinaire maatregelen toegepast mogen worden, dient er een onderzoek met hoor en wederhoor plaats te vinden. Wat dat concreet betekent hangt af van de ernst van het verwijtbaar gedrag en ook van de zwaarte van de toe te passen maatregel.

114      - . (Citaat ) Hoe ernstiger de situatie, hoe zorgvuldiger en uitgebreider het onderzoek dient te zijn. De onderzoeksplicht van de werkgever brengt dan meer met zich mee.

115      - Op 30 augustus schrijft Connexxion mobiliteitsdesk mevrouw 2 een "waarschuwingsbrief" dat Blankman tegenwerkt bij zijn eigen re-integratie. Een zware beschuldiging.

116      - Connexxion mobiliteitsdesk mevrouw 2 heeft zich het recht toebedacht een schriftelijke waarschuwing naar Blankman te sturen omtrent een geschil waar ze zelf bij betrokken was. Dat ze met het oog op haar functie binnen Connexxion niet op de hoogte is/was van wettelijke bepalingen is ook in punt 4.15 te lezen. Dat ze haar positie op het mobiliteitsdesk misbruikt om een collega, valselijk te beschuldigen is behoorlijk immoreel.

117      - Er is geen onderzoek overlegd in deze (kan bijna niet anders - Connexxion onderzoekt zelden.) dus kan dit ook niet leiden tot een geschreven schriftelijke waarschuwing.

118      - Een onderzoek naar de gedragingen van de medewerker dient dusdanig plaats te vinden dat een medewerker de kans krijgt zich te verweren tegen al datgene wat hem wordt verweten. Dit betekent doorgaans dat hem aan het einde van het onderzoek de mogelijkheid krijgt zich te verweren, namelijk wanneer alle verwijten bekend zijn. Komt er uit het onderzoek ernstig verwijtbaar gedrag naar voren, dan kan de disciplinaire maatregel die er gekozen wordt aan de werknemer kenbaar gemaakt worden. Daarbij wordt ook de gegronde reden met een toelichting vermeld. Het is zaak de medewerker de kans te geven zich deugdelijk te verweren, zodat de werkgever beter inzicht in de eventuele misdraging krijgt. De medewerker moet in beginsel niet overvallen worden met beschuldigingen, zonder de kans te geven om zijn verweer te overdenken. Een medewerker behoort mee te werken aan het onderzoek en vragen te beantwoorden die met de eventuele misdraging te maken hebben. Tijdens die ondervraging zal er vaak enige druk uitgeoefend worden. Is er onvoldoende bewijs om schuld van de medewerker aan te nemen, dan zal de werkgever zich moeten onthouden van het langdurig ondervragen van een medewerker of en het anderszins uitoefenen van zware druk, alsmede van het zonder grond beschuldigen. Doet hij dat wel, dan bestaat er de kans dat hij de   daarmee veroorzaakte schade aan de medewerker moet vergoeden. Zolang overtuigend bewijs ontbreekt van een gedegen onderzoek mag het voor een edelachtbare geen vast feit zijn voor in het eindvonnis.

119      - "Het is niet toegestaan om voor een disciplinaire maatregel een andere grond, dan de werkelijke grond te noemen. Een medewerker zal dan opheffing en schadevergoeding kunnen vorderen."

120      - Een Connexxion case manager schrijft in een brief van 13 oktober 2014 (pagina 4 in productie-06-verdediging) naar Mevrouw den Otter van de arbeid juridische dienst van het UWV dat de vijf vacatures die op peildatum 08-10-2014 beschikbaar waren, niet passend waren voor Blankman.

121      - Toch zijn deze vijf niet passende vacatures op 9 augustus 2014 door een adviseuse van het mobiliteitsdesk aan Blankman voorgelegd als beschikbare functies voor zijn re-integratie. Was dat professioneel?

122      - De onverschilligheid om vijf niet passende vacatures dwingend te presenteren (slikken of stikken) deed de re-integratie wettelijk ernstig afbreuk.

123      - De verweer brieven van Blankman zijn duidelijk en onderbouwd.

124      - Let wel, de eerste poging van deze medewerkster om op een goede en professionele wijze de re-integratie van Blankman vorm te geven was het op papier verlagen van zijn denkniveau.

125      - De tweede poging van deze medewerkster om op een goede en professionele wijze de re-integratie van Blankman vorm te geven was het van te voren uitprinten van de vijf niet passende vacatures, het A viertje lag immers tijdens de ontmoeting op tafel.

126      - Blankman heeft de medewerkster dus nooit kunnen hinderen bij het professioneel doen uitvoeren van haar summiere werkzaamheden in deze case. Verder heeft ze niets voor Blankman gedaan, dus heeft Blankman haar ook daarin, niet kunnen hinderen of tegenwerken. (misleiding door Connexxion)

127      - Het verweer van Blankman dat die aangeboden vacatures in strijd waren met artikel 658a (BW 7) met medeneming van lid 4 was wettelijk terecht. (Bevestigd door de case manager in de brief naar Mevrouw den Otter van de arbeid juridische dienst van het UWV)

128      - Dat Blankman opkomt voor zijn rechten is op zich niet onwettig of onprofessioneel te noemen, dat dit gepaard ging met het noemen van wettelijke bepalingen, valt duidelijk buiten de gebruikelijke skills van een doorsnee buschauffeur.

129      - Dus Blankman heeft in deze feitelijk, inderdaad onprofessioneel gehandeld, hij heeft daar immers geen opleiding voor gevolgd of diploma voor behaald. Maar het verweer was wettelijk juist. Vanwaar die aversie op voorhand tegen Blankman, was Blankman een Persona non grata? Was het daarom dat deze medewerkster in de stress schoot, lag het aan haar eigen skills, waren die wel professioneel genoeg?

130      - Dat buschauffeurs tijdens hun werk worden blootgesteld aan lichaamstrillingen en dat die trillingsbelasting in zijn algemeenheid oorzaak van arbeidsongeschiktheid van buschauffeurs is maakt dat Connexxion als grootste werkgever in het openbaar vervoer ook de meeste arbeidsongeschikte buschauffeurs langs het loket van betreffende mobiliteitsdesk medewerkster stuurt. En toch wordt er door deze mobiliteitsdesk medewerkster tegen Artikel 658a BW 7 lid 4 in, vijf niet passende vacatures op tafel gelegd, met even later het verwijt aan Blankman dat hij niet mee wil werken aan zijn eigen re-integratie.

131      - De schriftelijke bewering (productie 13 Connexxion) van deze medewerkster mobiliteitsdesk dat Blankman niet mee wil werken aan zijn eigen re-integratie is dus wettelijk onjuist, beledigend en lasterlijk.

132      - Haar inspanning om een eerlijke re-integratie voor Blankman te verzorgen staat gezien haar manipulatie op voorhand van de test gegevens (Brief 10 mei 2013) en het onwettelijk aanbieden van vacatures (9 augustus 2014) gevolgd door een lasterlijke brief op 30 augustus 2014 (productie 18 Connexxion) eigenlijk niet meer ter discussie. (misleiding door Connexxion)

133      - Dat de Rechter de mening van Connexxion in deze toch overneemt is op zijn minst opmerkelijk. Over een conflict tussen twee medewerkers zonder getuigen heeft de rijdende edelachtbare rechter geen oordeel.

134      - Was het professioneel om vacatures te overhandigen die wettelijk geen draag kracht hadden? (misleiding door Connexxion)

135      - Was het professioneel om test resultaten van Blankman te manipuleren? Dat Blankman geen respect in zijn schriftelijke betoog (Product-14 - Connexxion) voor de kantoor medewerkster betuigd is wettelijk niet onjuist en in het kader van de twee valse getuigenissen van haar kant niet geheel onterecht. Blankman is in zijn glansrijke carrière als buschauffeur al te vaak gebruikt als kop van jut. Handen af van de mensen in de openbare dienst verlening.

136      Connexxion heeft op de vraag van Blankman geen bewijs geleverd dat de mobiliteitsdesk de afgelopen twee jaren een arbeidsongeschikte buschauffeur naar tevredenheid aan een andere werkkring heeft geholpen.  

137      - Er is geen enkele reden om de getuigenis en het verweer van Blankman (productie ) in het kader van het aanbieden van onwettige vacatures door Connexxion op voorhand in het ongelijke te trekken. De feiten wijzen er op dat Blankman niet eerlijk en professioneel door de medewerkster van het mobiliteitsdesk is begeleid in zijn re-integratie proces. De rechter zal gezien zijn motivatie in de de stukken (dat hoop ik dan maar) niet nauwgezet genoeg hebben gelezen. De tijd was er al wel voor genomen en alle relevante informatie uit bovenstaand verhaal is terug te vinden in de dezelfde aangeleverde producties.

 

Met deze uitspraak staat de integriteit van de rechtspraak in Nederland ter discussie.

 

 

 Gepubliceerd op 15 dec. 2013

Prof Twan Tak over De Nederlandse Rechtstaat. In deze uitzending is Twan Tak, emeritus hoogleraar Staatsrecht, te gast.
Met hem gaan we spreken over de teloorgang van de Nederlandserechtstaat, die al eind jaren tachtig begon.
In 2004 bracht professor Tak een onderzoeksrapport uit over de 'Kansloze Burger',  die al sinds 1994 geen
enkele procedure tegen de Staat der Nederlandenvoor de Hoge Raad heeft gewonnen.
Het is een hoogst interessant interview.
 
 

agadium da mihi facta dabo tibi ius

‘geef mij de feiten dan geef ik u het recht’.

 

  goudhaantje met tekst

 Als er maar één spreekt, moet dat genoeg zijn.

Pas nadat je de moed definitief hebt opgegeven,
mag je spreken van een mislukking

 

Vrouwe Justitia met de blinddoek voor je ogen
opdat je niet kunt zien dat er door justitie wordt gelogen?
Jij, symbool van recht, hoe durf je daar te staan
op die plek waar zoveel onrecht wordt toegestaan.

 

Vrouwe Justitia met in je rechterhand het scherpe zwaard
waar sta jij voor, wat ben je waard?
Alle leugens, de geheimen en al het verdriet
dat bestrijdt jij met het grootste zwaard nog niet.

 

Vrouwe Justitia met de weegschaal in je linkerhand
het evenwicht is ver te zoeken, helt gevaarlijk naar één kant.
Als ik jou zo fier zie staan kan ik slechts honend denken
moet jij de burgers vertrouwen schenken?


Vertrouwen in een eerlijk politieapparaat
in een rechter die voor oprechtheid staat?

Ach Vrouwe Justitia, doe toch die blinddoek af
en durf om je heen te kijken, wees niet langer laf.


Zoek met je weegschaal weer het evenwicht
laat schijnen op het recht je licht.
Neem je zwaard en vecht ongenadig
pas dán ben je de titel Vrouwe Justitia weer waardig.

 

(geschreven door Marianne)

 Interview met professor Twan Tak over de Raad van State (met toestemming overgenomen uit Binnenlandsbestuur)

De burger delft sinds de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht - nu tien jaar geleden - vrijwel altijd het onderspit tegen de overheid, constateert de Maastrichtse hoogleraar Twan Tak (61). 'Als ik dit aan mijn studenten vertel, zitten ze me als dode vogeltjes aan te kijken. Dit zijn gruwelijkheden die ze niet kunnen bevatten.'

 

- 'Op weg naar een totalitair systeem'

Hans Bekkers 26 mrt 2010 7 reacties
De Crisis- en Herstelwet is de zoveelste aantasting van zowel de individuele autonomie, als die van de provincies en gemeenten. 'We staan erbij en kijken ernaar dat Den Haag steeds meer bij overheidsbevel regeert', zegt hoogleraar Twan Tak.

Een waarschuwing vooraf: vrolijk zal het deze ochtend niet worden. 'Eerder somber,' meent Twan Tak. De emeritus hoogleraar staatsrecht trekt er een passende grimas bij. Ruim twee uur lang zal hij, in een met tal van voorbeelden doorspekte monoloog, aanschoppen tegen het Nederlandse establishment dat individuen en lagere overheden verder en verder knecht. 'Een beter woord heb ik er niet voor', zegt hij.

- Einde van het recht "as we know it"

Enige tijd geleden was er een uitzending op Argusoogradio die handelde over het afbrokkelende recht. Te gast was hoogleraar bestuursrecht A.Q.C. (Twan) Tak. Tak vertelde over het feit dat de burger tegenover de overheid kansloos is als het gaat om bezwaar en beroep tegen overheidsbesluiten. Formeel gesproken zegt men dan in het recht "dat de rechter vanwege de scheiding der machten niet op de stoel van het bestuur mag plaats nemen". Feit is echter dat die regel de rechter in de rechtsliteratuur nog voldoende ruimte laat om overheidsbesluiten te toetsen op rechtmatigheid. Dat doet die rechter in de praktijk echter niet. Althans, lagere rechters (de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken) willen een besluit nog wel eens op rechtmatigheid toetsen, maar dergelijke
vonnissen worden in hoger beroep door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State linea recta naar de prullenbak verwezen. Dat heeft te maken met het feit dat de Raad van State eigenlijk geen rechter is maar een bestuurslaag van de overheid. Dat heeft men weliswaar formeel afgedekt door op de desbetreffende afdeling van de Raad van State het etiket "afdeling bestuursrechtspraak" te plakken, maar dat zegt inhoudelijk niets.

bron : Lezersbrief: Einde van het recht "as we know it"

http://www.argusoog.org/lezersbrief-e...

- Twan Tak Oud-Hoogleraar - Rechten Burger

http://www.youtube.com/watch?v=yz403T...

- Prof. Twan Tak : https://nl.wikipedia.org/wiki/Twan_Tak

Frontier Radio : http://frontierworld.nl/radio/