www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

 

img 0019 940x198
 
Arbo rapporten en onderzoeken m.b.t. het SIKOSS - OV Fraude onderzoek.
Het bijna 30 jaar schrijven over de slechte arbeidsomstandigheden in het vervoer blijkt niets bijgedragen te hebben tot verbetering van die arbeidsomstandigheden. Er blijven rapporten komen die overeenkomstige conclusies stellen, maar de werkgevers in het openbaar vervoer leggen onder leiding van het Koninklijk Nederlands Vervoer NV.nl alle adviezen naast zich neer en gaan met gekochte Arbo rapporten op de zelfde voet verder. Tot op heden waren veel rapporten niet (of niet meer) inzichtelijk voor de werknemers zelf. Heeft u een belangrijk gerelateerd rapport, laat het ons weten via eenThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1986 - Gezond rijden.   Een brochure over arbeid en gezondheid van chauffeurs van het FNV  

Door Maarten de Vries - Veiligheidsinstituut Amsterdam

Op basis van het onderzoeksrapport "Arbeid en gezondheid van chauffeurs"

Wellicht door de overstap van de voorzitter van het FNV Wim Kok in 1986 naar de tweede kamer is het rapport versnelt vergeten.

Het rapport heeft in het openbaar vervoer in elk geval niet geleid tot structurele verbeteringen van de arbeidsomstandigheden.

1986 - gezond rijden - Conclusies


1988 - Chauffeur zijn op een stadsbus is een zwaar beroep. Dat blijkt uit het proefschrift van dr. M. Kompier, die onlangs in Groningen promoveerde. In zijn proefschrift met de titel "Arbeid en gezondheid van stadsbuschauffeurs" doet Kompier verslag van zijn onderzoek naar het werk van chauffeurs op stadsbussen. Hieruit blijkt dat het berijden van een stadsbus heel wat vergt van een chauffeur.   Publicatie  "Arbeid en gezondheid van stadsbus chauffeurs"  Kompier, M. A. J. 1988 s.n.. 237 p.

In dit onderzoek wordt de vraag gesteld naar de aard, omvang en ontwikkeling van gezondheidsproblematiek van stadsbuschauffeurs in Nederland en meer in het bijzonder in Groningen. Het hoge ziekteverzuimpercentage in deze functie vormde de aanleiding tot dit onderzoek. Onderzocht wordt in hoeverre het aannemelijk is dat er sprake is van een beroepsgebonden gezondheidsproblematiek, dat wil zeggen in hoeverre het aannemelijk is (aspecten binnen) de functie als determinant(en) van gezondheidsproblemen aan te merken. ... Zie: Samenvatting

0p grond van ons vragenlijstonderzoek (dat werd uitgevoerd in 1983 en in -1984) zijn vier beroepsgebonden werkklachten te onderscheiden, namelijk:

1984 - Mechanische trillingen en schokken.

1984 - Klimatologische omstandigheden.

1984 - Ongeschikte verlichting, verblinding, reflectie.

1984 - Statische belasting ten gevolge van eenzijdige ongunstige werkhouding.

 

Stadsbuschauffeurs in Nederland vormen een overwegend jonge populatie. Het beroep van chauffeur lijkt niet tolerant te zijn voor oudere werknemers aangezien slechts een gering aantal chauffeurs 50 jaar of ouder is.
Dertig jaar later, de zelfde populatie werknemers, maar nu zijn het voornamelijk dertig jaar oudere chauffeurs met veel gezondheidsklachten.

1987 - Gezondheidsrisico's in de arbeidsomstandigheden

http://www.wilmarschaufeli.nl/ door SAE Geurts - ‎Verwante artikelen

Ook kent volgens Pokorny de besluitvorming weinig informeel ..... In M.L.I. Pokorny, M.A.J. Kompier, F.J.N. Nijhuis & R. Bnllinga, J.A.M. ... Schalk, M.J.D. (1989).


1992 - Een rapport over gezondheidsproblemen bij buschauffeurs is het Pokorny Rapport:    M.L.I. Pokorny, M. A.J Kompier, F J. N Nijhuis &' R Bullinga, J. A. M. Grosfeld, C. Renzema en C. Anker beide nog werkzaam in het OV.  Toenmalig in de medezeggenschap behandeld. Heeft geen positief effect gehad op het productie proces of het ziekteverzuim.  Werkgevers hebben hun verantwoordelijk niet opgepakt.


>1995 - Onderzoek naar kort durend verzuim onder buschauffeurs.

Uit de conclusie - Allereerste laten de resultaten zien dat zowel het ervaren van gezondheidsklachten als het waarnemen van dergelijke klachten bij collega's onafhankelijk van elkaar verband houden met het toeschrijven van de eigen klachten aan de werksituatie. De resultaten ondersteunen verder onze veronderstelling dat naarmate buschauffeurs hun gezondheidsklachten sterker aan het werk toeschrijven ze meer van mening zijn dat zij te veel investeren in hun uitwisseling met de organisatie als meer nadelig waarnemen.


1996 - Bus drivers: Occupational stress and stress prevention

Professor M.A.J. Kompier  TNO Prevention and Health, LeidenDepartment of Work and Organizational Psychology, University of Nijmegen

Occupational stress can no longer be considered an occasional, personal problem to be remedied with palliatives. It is becoming an increasingly global phenomenon, affecting all categories of workers, all workplaces and all countries. This trend—coupled with its rising cost to the individual, to industry and to society as a whole — has greatly heightened awareness of the need for effective and innovative ways of tackling stress. Stress prevention at the workplace has proved particularly effective in combating stress, by attacking its roots and causes, rather thanmerelytreating its effects. In linewith such an approach,
this series of working papers is aimed at providing concrete advice on how to prevent stress in specific occupations particularly exposed to stress. For each occupation considered, the paper indicates a number of preventive measures targeted to the elimination of the causes of stress, rather than the treatment of its effects, and how these measures can become an integral part of the necessaryorganizational development of a sound enterprise and eventually payfor themselves.


2000 - Het Saltsa rapport   Richtlijnen voor de vaststelling van de arbeidsrelatie van Aandoeningen aan het Bewegingsapparaat in de Bovenste Extremiteit


2002 - Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.


2002 - RI&E BBA van de Arbo-Unie.


2003 - Nederlandse artseneed (inclusief Eed van Hippocrates/Verklaring van Genève). Op 27 augustus 2003 is de nieuwe Nederlandse artseneed aangeboden aan staatssecretaris Ross van VWS. Er is gekozen voor een eenvoudige en zo tijdloos mogelijke formulering voor de nieuwe artseneed.


2004Veel chauffeurs op pendelritten naar Spanje krijgen onvoldoende rust, zo blijkt uit een recente publicatie van het Coronel Instituut.


2004 - BACK PROBLEMS AMONG CAR DRIVERS: A SUMMARY OF STUDIES DURING THE LAST 30 YEARS
Lenka Justinova  Human Factors Research Unit  Institute of Sound and Vibration  University of Southampton  Southampton SO17 1BJ  United Kingdom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This paper summarises studies of low back problems among car drivers published during the last three decades. Twenty-one articles, published between 1975 and 2004, were selected and reviewed. Case-control studies have been reported in six papers, cross-sectional studies in thirteen papers and longitudinal studies in two papers. Although evidence is often sparse, most of the studies concluded that
exposure to whole-body vibration associated with driving was linked to anincreased risk of low back pain.


2005 - Beroepsziekten ’05 - In dit Signaleringsrapport worden in elk hoofdstuk diverse signalen gegeven die relevant zijn voor het beleid over en de uitvoering van preventie, diagnostiek en behandeling van beroepsziekten. Een aantal van deze signalen zou volgens het Nederlands Centrum voor beroepsziekten (NCvB) hoge prioriteit moeten krijgen in het beleid en de activiteiten van overheid, Arbo-diensten en bedrijven.

2006 - Procesevaluatie van een gerandomiseerde en gecontroleerde studie betreffende de effectiviteit van een interventie programma in een populatie met blootstelling aan lichaamstrillingen: een pilot studie.


2006 - In dit Signaleringsrapport worden in elk hoofdstuk diverse signalen gegeven die relevant zijn voor het beleid over en de uitvoering van preventie, diagnostiek en behandeling van beroepsziekten. Een aantal van deze signalen zou volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) hoge prioriteit moeten krijgen in het beleid en de activiteiten van overheid, arbodiensten en bedrijven. Het NCvB komt tot vier signalen met hoge prioriteit ofwel alerts.

Slechte arbeidsomstandigheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De dalende trend die waarneembaar is in het aantal meldingen van bepaalde beroepsziekten kan toegeschreven worden aan verbeteringen van de arbeidsomstandigheden. Dit geldt echter niet voor de gehele arbeidsmarkt. Het NCvB wordt ook nu nog geconfronteerd met ernstige gevallen van beroepsziekten door arbeidsomstandigheden, die gelet op de huidige regelgeving niet meer voor zouden mogen komen. Zij doen zich voor aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld bij bepaalde schoonmaak- en spuitwerkzaamheden), die zich onttrekt aan het zicht van de arbozorg.


 2006Bus driver well-being review: 50 years of research
John L.M. Tse *, Rhona Flin, Kathryn Mearns
The Industrial Psychology Research Centre, School of Psychology, College of Life Sciences and Medicine,
University of Aberdeen, King’s College, Old Aberdeen AB24 2UB, Scotland, UK

This review paper consolidates the key research on the occupational health of urban bus drivers since the 1950s. Several electronic databases were searched and 27 key studies were identified, which form the basis of this paper. Early findings that bus drivers are liable to suffer ill health as a result of the job remain true today. The research has, however, demonstrated a greater understanding that specific stressors result in certain physical (cardiovascular disease, gastrointestinal disorders, musculoskeletal problems, fatigue), psychological (depression, anxiety, post-traumatic stress disorder) and behavioural outcomes (substance abuse). Bus driver ill health will have consequences for organisational performance in terms of employee absence, labour turnover and accidents. Stressors for bus drivers include poor cabin ergonomics, rotating shift patterns and inflexible running times. Over the last few decades, the heightening of other work stressors such as traffic, and violence from passengers have compounded the situation for bus drivers. Greater attention to salient moderating and mediating variables in the stressor–strain relationship is featuring in more recent research. Despite such theoretical advances, the research needs to also concentrate on practical interventions that are systematically implemented and evaluated, to improve the well-being of bus drivers. By improving this human side of the role, it is expected that the efficiency of this transport will be enhanced for bus drivers, operators and passengers alike.


2007 - Medibus vragenlijst Branche RI&E 


2008 - Occupational whole-body vibration and low back pain : strategies to reduce exposure    -  samenvatting

2008 - Rapport: lichaamstrillingen onderzoek naar blootstelling van chauffeurs in vijf veel gebruikte bus typen    (geschreven in concept)

Rapport naar aan leiding van een in opdracht van CXX uitgevoerd trillingsonderzoek in 2008.

In 2005 is in Nederland wetgeving met betrekking tot trillingen van kracht geworden. Als onderdeel van de risico-inventarisatie en evaluatie van arbeidsomstandigheden dient (indien zich dit voordoet) de blootstelling aan trillingen nader beoordeel te worden. Dit betekent dat de aard, de mate en de duur van de blootstelling bepaalt dient te worden. zo nodig met metingen. In de zomerperiode van 2008 heeft Connexxion aan Arbo Unie gevraagd een onderzoek uit te voeren naar trillingen bij een aantal veel gebruikte bustypen.

De conclusie in dit rapport past een gecertificeerd Arbo dienst niet.

De Arbowet stelt dat de arbeidsbelasting bij de bron aangepakt dient te worden, daar gaan de aanbevelingen van de Arbo Unie geheel aan voorbij. In Almere worden de banden al jarenlang 1 bar harder op gepompt vanwege een verwachte brandstof besparing, dat is samen met de meestal gebruikte gecufferde voorbanden niet mee genomen in de test. Daardoor zou dat alleen al in de de praktijk tot overtreding van de wet kunnen leiden. Omdat de actie waarden overal worden overschreden en de variabelen met de werkelijkheid overeenstemmend nergens beïnvloed kunnen worden door de chauffeurs zelf, had het enige advies aan de werkgever moeten zijn om naar de richtlijnen van de Arbowet te voldoen zou de duurbelasting moeten worden verlaagd.

Het advies om een nader onderzoek in te stellen naar de trilling dempende kwaliteiten van verschillende stoelen is gehonoreerd, maar bij het landelijk uitrollen hopeloos verdwaald.

Het advies aan chauffeurs de instelmogelijkheden van stoelen goed te gebruiken is geen probleem oplossend advies in het kader van de Arbowet.

Het advies om medewerkers te informeren over de risico's van trillingen is niet gehonoreerd.

Het advies om het onderwerp trillingen op te nemen in het PAGO is gehonoreerd, maar alleen kantoorpersoneel kan deze vraag beantwoorden.  

Een rapport in concept schrijven is een hele goede manier om ondeskundig oordeel met een ondeskundig advies te verstrekken.

Zonder dat de onderzoekers van de Arbo-Unie het wisten was het al een gemanipuleerd onderzoek voor ze begonnen. Normaal zitten er gecufferde banden onder de bussen van CXX die 1 bar hoger zijn op gepompt vanwege het brandstof besparende effect. Het onderzoek is uitgevoerd met bussen op de juiste druk en nieuwe banden. Daarbij is het een onderzoek geworden zonder reverentie materiaal. De luxe tourbus ontbrak. Daardoor is het een soort longonderzoek bij rokers geworden zonder de longen van een niet roker als vergelijkend referentie materiaal toe te voegen.


2008 - Beamer rapport - Arbo rapport Trillingen van de Arbo-unie - Betreft het zelfde onderzoek.

Beamer rapport naar aanleiding van een in opdracht van CXX uitgevoerd onderzoek in 2008.

Een gemanipuleerd onderzoek  (bandenspanning 1 bar lager dan normaal en zonder gecufferde banden) met een werkgevers vriendelijke eindconclusie welke op de duur schadelijk is voor de gezondheid van 2800 werknemers in het openbaar vervoer. Volop actiewaarde overschrijding wat maakt dat alleen het advies om de duurbelasting te reduceren, Arbowet waardig is.


 2008 onderzoek / 2012 - Praktijkverhaal

Beoordeling van lichaamstrillingen - een andere methode een ander resultaat?

Een derde artikel op eigen titel door Lois de Jong naar aanleiding van een in opdracht van CXX uitgevoerd onderzoek in 2008.


2008 -  Trillingen

Opgesteld door: Ep Mariunus Jan Doornbusch Jos Putman Guus Hoorenman Bas Sorgdrager 5 mei 2008

Lichaamstrilingen - Hoge mate van lichaamstrillingen komen veelvuldig voor in de landbouw en visserij (37%) en in de industrie en transport (16%). Maar met name het intern transport levert een belasting ten gevolge van lichaamstrillingen en – schokken op die verlaagd moeten worden. Uit wetenschappelijk onderzoek (S58-4) blijkt dat in 1989 circa 50% van de chauffeurs van stads- en streekbussen altijd en vaak hinder ondervonden van trillingen en schokken. Ook heftruckchauffeurs klaagden over stijfheid in de rug, de nek en de ledematen. Maagklachten, slapeloosheid en hoofdpijn werden ook frequent gemeld. Verder heeft men in dit onderzoek machinisten op machines met luchtbanden en rupsbanden onderzocht evenals machinisten op graaf-, toren- en hijskranen. Zij bleken nagenoeg in gelijke mate met dezelfde gezondheidsklachten te kampen. De vraag rijst echter of gegevens van 25 jaar geleden nog wel gebruikt mogen worden als oorzaak voor gezondheidsschade. Immers, de kwaliteit van de voertuigen en de stoelen zal verbeterd zijn ondertussen.

Bladzijde 10 - Maximaal toegestane blootstellingstijd

Maximale toegestane blootstellingtijd in uren Actiewaarde Lichaamstrillingen m/s2 Grenswaarde Lichaamstrillingen m/s2
8  0,5 1,15
4      0,71     1,63
2 1 2,3
1 1,41 3,25

0,5

2 4,6
0,25   2,83 6,51

 


2008Zittend en staand werk Opgesteld door: Bart Visser / Margriet Formanoy Yolanda Kuis Wil Duits Jan Doornbusch 14 mei 2008


2009 Dossier ArbodienstverleningDossier  Arbodienstverlening

Opgesteld door: Klaas Notenbomer, Wim van Alphen, Gerard de Groot, André Weel, 17 maart 2009

Arbodienstverlening is in het kader van dit dossier gedefinieerd als de dienstverlening aan arbeidsorganisaties (werkgevers en werknemers) die plaatsvindt binnen het wettelijke kader van de Arbeidsomstandighedenwet (verder Arbowet genoemd). Deze wet verplicht werkgevers zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten, en een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

 


 

 

2010 -  6 april -  Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Lichaamstrillingen

Deze Basis Inspectie Module (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.Verder is de in deze BIM beschreven werkwijze algemeen omschreven. Inspecteurs kunnen op grond van de aangetroffen situatie in een bedrijf afwijken van de hier beschreven werkwijze.

 
2010 - Wat opvalt bij het trillingsonderzoek en de RI&E's van Veolia is dat ze allemaal in concept geschreven zijn, daardoor zijn ze informeel en wettelijk ondeugdelijk. Het trilonderzoek is opgevist van het internet en de RI&E's zaten op een anoniem geschonken geheugen stick tijdens een arbo nerkwerk bijeenkomst van het FNV.
 1. RI&E 2010 Waalwijk
 2. RI&E 2010 Zoomvliet
 3. RI&E 2010 Tilburg buurtbus
 4. RI&E 2010 Tilburg
 5. RI&E 2010 Breda
 6. RI&E 2010 Oosterhout
 7. RI&E 2010 Breda S&S
 8. Trillingsonderzoek Veolia Tilburg 2008 in concept
 9. Trillingsonderzoek Veolia 2010 in concept
 

 
2010 -  Waarom werknemers met een beroepsziekte een schadeclaim indienen.

Letselschadeclaims kunnen worden voorkomen als bedrijven en bedrijfsartsen inzetten op humane en adequate preventie en bejegening van (potentiële) slachtoffers van een beroepsziekte. Erkenning van de beroepsziekte door de omgeving, het serieus nemen van klachten en zorgen voor aanpassing van werkplekken en fatsoenlijke re-integratie kan wonderen doen. 

W.A..Eshuis, M.H. Schaapman, N.J. Philipsen, J.R. Popma, G. van der Laan, J.G.Bakker, A.P. Nauta, B. Sorgdrager, “Leerzame Schadeclaims, leren van “worst case scenarios” als opstap naar effectieve interventie en preventie rond beroepsziekten, Hugo Sinzheimer Instituut Amsterdam, 2009. het rapport is hier te downloaden.


 2010 - Low Back Pain among Professional Bus Drivers: Ergonomic and Occupational-Psychosocial Risk Factors

A total of 384 male full-time urban bus drivers were consecutively enrolled to this cross-sectional study. Information on regular physical activity and work-related ergonomic and psychosocial stressing factors was collected during face-to-face interviews Work-related musculoskeletal disorders, especially low back pain, cause substantial economic losses to individuals as well as to the community. Professional drivers have been found to be at high risk for developing LBP due to prolonged sitting and vehicle vibration [1-5]. Among the different types of work-related musculoskeletal disorders that could potentially be associated with professional driving, LBP has been reported the most extensively [2,4-6]. A study on the prevalence of LBP in bus drivers, truck drivers, and sedentary workers indicated that 81% of American bus drivers and 49% of Swedish bus drivers have experienced LBP during their present job [2]. Male truck drivers were four times more likely than sedentary workers to develop a herniated lumbar disk [7], and 80% of motor coach operators have experienced back or neck pain as compared to 50% of non-drivers [1]. Importantly, work-related musculoskeletal disorders in professional drivers are associated with both ergonomic and psychosocial risk factors.


 2010 - Positieve bedrijfsgezondheidszorg (positive occupational health). Een nieuw domein voor de moderne bedrijfsarts?
Willem van Rhenen, Wilmar Schaufeli

De bedrijfsgezondheidszorg heeft zich ontwikkeld van een vak waarin de bedrijfsarts bezig was met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het reduceren van arbeidsrisico’s, naar een vak waarin de relatie arbeid en gezondheid centraal is komen te staan. Sinds de jaren 90 is daar verzuimbegeleiding bijgekomen. Nu de arbeidsomstandigheden en het verzuim in Nederland redelijk op orde lijken, is het tijd om na te denken over een nieuwe benadering door de bedrijfsarts van organisaties en hun werknemers. Uitgangspunt hierbij zou de ‘positieve bedrijfsgezondheidszorg’ kunnen zijn, waarin onder andere het Job Demands-Resources model wordt gebruikt. In dit model staan niet alleen stressoren (‘demands’) centraal, maar ook de (bufferende werking van) energiebronnen (‘job resources’). Verder onderzoek in het veld van de bedrijfsgezondheidszorg is echter noodzakelijk om de positieve resultaten van deze positieve aanpak te bevestigen.


 2011 - Licht op de nacht

In Nederland werkt ongeveer 16 procent van de beroepsbevolking wel eens in de nacht. Dit cijfer is al jarenlang redelijk stabiel. Omgerekend gaat dit om ongeveer 1,1 miljoen personen. Van de mannen werkt 19 procent ‘s nachts, onder vrouwen is dat 12 procent. Nachtwerk komt het meeste voor in de sectoren horeca, vervoer en communicatie, landbouw, gezondheids-en welzijnszorg, cultuur en overige dienstverlening.
Regelmatig werken in de nacht brengt flinke risico’s met zich mee. Risico’s voor de gezondheid en het welzijn van de werknemer. Verder voor de veiligheid van de werknemer zelf en zijn of haar omgeving.


 2011 - Duitsland - Mechanische Schwingungen. Er is een t.o.v.Duitsland een belangrijk verschil in grenswaarden, in Duitsland geldt een grenswaarden van 0,8 M/S2 op de Z as, dat maakt dat busbouwers op de rand van het wettelijk toelaatbare norm zitten en dat goed onderhoud cruciaal is in de bedrijfsvoering.

 


2012 - Praktijkverhaal Beoordeling van lichaamstrillingen - Een andere methode, een ander resultaat?  Louis de Jong¹

 


2012 - Verhaal van werkgerelateerde schade  Uitgebracht aan het ministerie van SZW, Directie Gezond en Veilig Werken

R. Knegt,W.A. Eshuis,J.M. Gaarthuis,A. Lunenborg,P. Mauser,J.R. Popma,M. Stekelenburg,

HUGO SINZHEIMER INSTITUUT UVA

In mei 2012 is het Hugo Sinzheimer Instituut, centrum voor onderzoek van ‘arbeid en recht’ aan de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, directie Gezond en Veilig Werken, gestart met een onderzoek naar verhaal van werkgerelateerde schade. Doel van het project was te inventariseren wat de sterke en zwakke punten van de in Nederland bestaande manieren van schadeverhaal zijn, uitzicht te bieden op enkele wijzen van verhaal die in Nederland op andere terreinen of in het buitenland op het gebied van verhaal van werkgerelateerde schade worden gehanteerd, en tenslotte ‘oplossingsrichtingen’ aan te geven die de moeite waard zijn in het overheidsbeleid mede in overweging te worden genomen.

Ons Kabinet is bezorgt over de lichamelijke schade die werknemers gaan verhalen als die schade wordt veroorzaakt door het overtreden van Arboregels. Omdat de situatie tot 1 juli 2015 via het UWV geen verweer kent voor slachtoffers is deze procedure blijkbaar tegen Artikel 6 van de rechten van de mens en zoekt een groeiend aantal ontevreden werknemers de weg via de procedure kennelijk onredelijk ontslag. Om de schade post in te dammen zijn vanaf 1 juli 2015 daarop de regels aangescherpt. Slachtoffers hebben nu nog maar twee maanden de tijd om te reageren en het maximale te verhalen bedrag wordt op 75.000 gezet. Dat is alleen voor het openbaar vervoer al een schade beperking van 900 miljoen voor de komende tien jaar.


 

2012 - Onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. - Brand in een aardgasbus.  Wassenaar 29 oktober 2012
 

 
2013 - Gedragsregels voor artsen - Deze gedragsregels moeten worden gezien als richtlijnen voor de arts. Zij bieden een leidraad voor zijn handelen.

2013 - Toelichting op 'Gedragsregels voor artsen'.


2013 - Rapport  Blootstelling aan lichaamstrillingen van chauffeurs van moderne zelf rijdende cirkelmaaimachines tijdens het maaien van plantsoenen in de praktijk.

Huub H.E. Oude Vrielink    Een gedegen onderzoeker die alle aspecten die van belang zijn meeneemt in het onderzoek.

Een goed rapport vergelijkbaar met het arbo unie rapport, de meetwaardes liggen ongeveer gelijk, tussen de 6 en 8 M/S2. In tegenstelling van het arbo unie rapport uit 2007 wordt er een beperking van de duurbelasting als advies gegeven maximaal 5uur bij een belasting tot 0,8M/S2.


2014 - Er zijn blijkbaar nog veel verbeteringen mogelijk, zowel in de randvoorwaarden die de wet stelt, als in de praktijk. De titel van dit stuk – ‘Zijn er nog wel goede RI&E’s?’ – zou gelet op de hierboven beschreven inconsistenties misschien beter kunnen luiden: ‘Zijn er onder de huidige voorwaarden eigenlijk nog wel goede RI&E’s mogelijk?’

In Europa hebben we met de risico-inventarisatie en -evaluatie een mooi systeem ontwikkeld om gevaren en risico’s in kaart te brengen en aan de hand van een goed plan van aanpak gestructureerd te werken aan verbeteringen. Aan de RI&E worden veel eisen gesteld: volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit zijn daarvan misschien wel de belangrijkste.  Maar hoe zit het daarmee eigenlijk in de praktijk?Vroeger moest een RI&E door alle vier kerndeskundigen (veiligheidskundige, arbeidshygiënist, bedrijfsarts óf arbeids- en organisatiedeskundige) worden bekeken of getoetst. Sinds enkele jaren hoeft dit echter door nog maar één van hen te worden gedaan. De praktijk is dat bedrijven deze beperktere inzet van kerndeskundigen om economische redenen snel hebben opgepakt. Veel RI&E’s worden dus nog maar door één van de vier gecertificeerde kerndeskundigen getoetst. Deze zijn echter per definitie eenzijdig (monodisciplinair) opgeleid: als veiligheidskundige, als arbeidshygiënist, als bedrijfsarts óf als arbeids- en organisatiedeskundige. Het gevolg hiervan kan zijn dat een RI&E, waarin veel staat over machineveiligheid of gevaarlijke stoffen, alléén door een A&O-er of bedrijfsarts wordt getoetst. Of dat een RI&E waarin PSA en ziekteverzuim belangrijke thema’s zijn, alleen door een HVK’er is bekeken. In beide gevallen moeten ze dan oordelen over onderwerpen die niet of nauwelijks in hun opleiding zitten.


2014 november - Een onderzoek naar risico's rond aardgasbussen van Veolia.

Bijbehorend verslag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, over de brand in de aardgasbus in Wassenaar.

Dit verslag meldt wel dat gasbussen niet terug te vinden zijn in de RI&E van Veolia, maar meldt niet dat deze RI&E geen enkel risico's onderzoekt.


2015 november - De RI&E CXX is hier binnenkort terug te vinden. Personeelsleden mogen hem niet in zien onder de noemer dat er bedrijfsgevoelige informatie in zou staan. Dat is ook zo. Deze RI&E vertelt dat er onvoldoende is gedaan om arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten op te sporen. Dat is een juridische doodsteek.   

 


2014 busbaan53  

Arbeidsrecht.


Een onderzoek naar de rechtsbescherming van de Nederlandse klokkenluider: Klokkenluiders in het arbeidsrecht: een garantie tot ontslag?

Masterscriptie Rechtsgeleerdheid accent Arbeidsrecht.  De Wet werk en zekerheid: een geschenk voor de flexwerker?

2008 -  Juridische valkuilen voor de Werknemer 2.0    Door Mieke Kreunen     Doctoraalscriptie Arbeidsrecht en sociaal beleid | Faculteit Rechtsgeleerdheid | Universiteit Utrecht  Scriptiebegeleider: mw. Mr. Dr. Yvonne Konijn   Augustus 2008

De stage-overeenkomst: een juridisch zwart gat?  Michiel Johannes Hietkamp. Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang?  Onderzoeksrapport: Sociale media op de werkvloer.

Arbeids Recht Maandblad voor de Praktijk

Masterscriptie Bert van den Boom: De wijzigingsmogelijkheden van het arbeidsrecht breder beschouwd.

Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag.  Geen reflexwerking tussen art. 7:681 en art 7:685 BW, maar wat dan wel?

Masterscriptie Arbeidsrecht   Het nieuwe ontslagrecht en de transitievergoeding. Biedt de transitievergoeding in het nieuwe ontslagrecht een vergelijkbare compensatie voor  de werknemer in vergelijking met de vergoedingen die het huidige ontslagrecht kent?

De toekomst van het ontslagrecht, Een onderzoek naar de wenselijkheid van de hervorming van het ontslagrecht zoals die conform de huidige plannen is voorgesteld, bezien vanuit het oogpunt van werkgevers.

De relatie tussen werk en gezondheid      J.H.A.M. Verbeek en P.B.A. Smits
De relatie tussen werk en gezondheid is medisch interessant en complex. Werk heeft voor de meeste mensen een positieve functie die het welzijn vergroot. Maar belastende factoren in het werk kunnen ook tot beroepsziekten leiden. En gezondheidsproblemen kunnen de mogelijkheden om te werken ernstig beperken. Voor beide relaties worden in dit hoofdstuk modellen beschreven en verklaringen gegeven. De relatie tussen werk en gezondheid is het aandachtsgebied van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts.

2004 grafiti

Rechtszaken & Jurisprudentie.

ECLI:NL:GHARL:2013:CA3452

Permanente link:

Instantie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak   18-06-2013

Datum publicatie  18-06-2013

Zaaknummer   200.110.827/01

Rechtsgebieden   Civiel recht

Bijzondere kenmerken   Hoger beroep

Inhoudsindicatie

Gedurende de looptijd van de desbetreffende CAO heeft een vervoerder een concessie in Zuidwest Drenthe aangenomen, terwijl zij daartoe een bustype heeft ingezet dat gezondheidsklachten bij de daarin rijdende chauffeurs veroorzaakt. Vordering in kort geding tot buiten gebruik stellen van deze busjes afgewezen op basis van belangenafweging.

"Op basis van de verkregen informatie is (…) de sterke indruk ontstaan, dat een substantieel deel van de chauffeurs lichamelijke problemen ondervindt met de MB 35. Deze klachten betreffen voornamelijk de onderrug, waarbij de hinder varieert van vermoeidheid tot sterke pijn. Zeker 2 personen hebben daarvoor (para)medische hulp gezocht. Daarnaast zijn klachten gemeld aan de benen, de heupen en aan de bovenrug, schouders en nek. Gelet op de belasting van de chauffeur tijdens het rijden in de MB 35 is het naar het oordeel van TNO zeker mogelijk, dat de klachten in verband staan met hun werk als chauffeur en meer in het bijzonder op de MB 35 op Stadslijn 1 in Meppel.

Die MB 35 rijd bijna overal in het land rond als buurtbus. Ook wel verkleed als VDL minibus  Schokkend is dat Meppel nu half over wil/is op vrijwilligers die zonder dat het wordt verteld worden overbelast op trillingen en schokken.


2008 monteur motor2

RI&E onderzoekers in het openbaar vervoer.

Er zijn in het landelijk openbaar vervoer RI&E's geschreven om aan de verplichting van de Arbowet te voldoen om er een te hebben. Ware huzarenstukjes om in een bedrijfstak die overloopt van arbeidsrisico's een werkgeversvriendelijk onderzoek te schrijven zonder de huidige slechte arbeidsomstandigheden geweld aan te doen. Geweldige prestaties die niets bijgedragen hebben tot verbetering van die slechte arbeidsomstandigheden.

De preventiemedewerker die zich als coördinator tussen de werkvloer/management en arbodienst beweegt en verantwoordelijk is voor een ordentelijke RI&E blijft bij CXX onbekend maar bij Veolia kom je de heer E. S. tegen.  Voorheen (2010) werkzaam bij de BBA presenteerde hij bij Veolia de onderzoeksconclusies van Arbonet KeurCompany over de arbeidsomstandigheden bij Veolia aan de directie en de medezeggenschap, hij is nu als opleidingscoördinator en preventie medewerker werkzaam bij Syntus B.V. en ventileert zijn expertise graag op het internet. Dat de rapporten alleen in concept geschreven zijn belemmert hem niet om deze aan de medezeggenschap te presenteren.

De website van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). De SRA bewaakt en bevordert de kwaliteit van het gedrag van arbeidsdeskundigen. Op deze website vindt u uitgebreide informatie die belangrijk voor u kan zijn en waar u derden naar kunt verwijzen. U vindt hier onder meer de gedragscode SRA en jurisprudentie. In het register kan gezocht worden naar de namen van ingeschreven registerarbeidsdeskundigen.

Register Veiligheidskundigen

 

Title:

 

Long-term effects of whole-body vibration: a critical survey of the literature

Author:

Helmut Seidel

Publication:

International Archives of Occupational and Environmental Health

Publisher:

Springer

Date:

Jan 1, 1986

Copyright © 1986, Springer-Verlag

 

Long-term effects of whole-body vibration: a critical survey of the literature

 • Helmut Seidel
 • Renate Heide
 • Helmut Seidel
  • 1
 • Renate Heide
  • 1
 1. 1.Central Institute for Occupational Medicine of the German Democratic RepublicBerlinGermany
Review Article

DOI: 10.1007/BF00378536

Cite this article as:
Seidel, H. & Heide, R. Int. Arch Occup Environ Heath (1986) 58: 1. doi:10.1007/BF00378536

Summary

The relevant literature on the long-term effects of whole-body vibration (wbv) was analyzed in order to obtain condensed information concerning a possibly higher health risk due to long-term exposure, the relationships between the quality of exposure (intensity, duration, frequency) and pathological effects, the significance of individual factors, conclusions for standard setting, and medical health care of workers exposed to wbv. Vibration exposure was characterized by measured values in one third of papers, whereas more than 30% of the publications selected did not contain any exposure data. Health data of about 43 000 workers exposed to wbv and 24 000 persons in control groups were reported.

The results indicate an increased health risk of the spine and of the peripheral nervous system after intense long-term wbv. With a lower probability, the digestive system, the peripheral veins, the female reproductive organs, and the vestibular system were also affected. Long-term effects on other organs cannot be precluded. Wbv can worsen certain endogenous conditions. Specific diagnostic features of pathological changes induced by wbv with frequencies below 20 Hz do not exist. On average, the health risk increases with higher intensity or duration of exposure, however, quantitative exposure-effect relationships cannot be derived at present. Since wbv near the Exposure Limit of the International Standard IS 2631 is not completely safe, this survey provides arguments in favour of a lower limit. Contra-indications for professional exposure to wbv and further research needs are discussed.

Key words

Whole-body vibrationLong-term effectsSpineMorbidityHealth risk

 

 1. Aantaa E, Virolainen E, Karskela V (1977) Permanent effects of low frequency vibration on the vestibular system. Acta Otol 83:470–474
 2. 2.
  Angelova-Stefanova M (1961) Izučenie vibracii i ih vozdejstvie na organizm pri rabote s sel'skohozâistvennynii mašinami. (Investigation of the vibration of agricultural machines and its effects on the organism). Tr naučno-issl Inst Ochrany Truda Sofia 8:183–186
 3. 3.
  Antonova KP, Postnij AI (1977) Vliâne vibracii i šuma na rabočih drobil'nyh fabrik gornoobogatitel'nyh kombinatov. (Effects of vibration and noise on the workers of factories with crushers). Vračeb Delo 60(3):133–137
 4. 4.
  Arnautova-Bulat (1979) O mogučem delovanju vibracâ na kralješnicu u zeljenzničara. (On the possible effect of vibrations on the spine of railwaymen). Arh Hig Rada Toksikol Zagreb 30:259–266
 5. 5.
  Artamonova VG (1984) Modern aspects of the clinics of vibrational disease as the result of whole-body vibration. Working Meeting “Criteria of the evaluation of the effects of whole-body vibration on man”. Moscow 12–16 March
 6. 6.
  Barbaso E (1958) On the frequency of changes of the vertebral column in the driving staff of a bus- and tram enterprise (in Italian). Med Lavoro 49:630–633
 7. 7.
  Barbaso E, Einaudi G (1986) Cited in 6. Reumatismo 4 (In press)
 8. 8.
  Barsukova OJ (1961) Vliânie vibracii na zabolevaemost' provodnic železnodorožnogo transporta i mery po ee predupreždeniû. (Effect of vibration on the morbidity of female train staff and prophylactic measures). Gig Tr profess Zabolev 5 (6):45–46
 9. 9.
  Bastek R, Buchholz Ch, Denisov EI, Enderlein G, Kramer H, Malinskaja NN, Meister A, Metz A-M, Mucke R, Rhein A, Rothe R, Seidel H, Sroka Ch (1977) Comparison of the effects of sinusoidal and stochastic octave-band-wide vibrations — a multi-disciplinary study. Parts I–III. Int Arch Occup Environ Health 39:143–179
 10. 10.
  Baumann F, Beck A (1975) Zur Frage berufsbedingter Wirbelsäule-Schäden bei Jet-Piloten durch extreme Beschleunigungen. Z Orthop 113:645–648
 11. 11.
  Beck A (1973) Radiologische Beurteilung der Wirbelsäule aus fliegerärztlicher Sicht. Wehrmed Monatsschr 17:267–276
 12. 12.
  Beck A (1975) Proposal for improving ejection seats with respect to sitting comfort and ejection posture. Aviation Space Environ Med 46:736–739
 13. 13.
  Becker G, Henkel G (1970) Der Einfluß von Gebäudeschwingungen auf den Gesundheits- und Leistungszustand. Z Ges Hyg 16:521–526
 14. 14.
  Böhm F (1964) Die Einwirkung von Fahrzeugschwingungen auf das Genitale des weiblichen Fahrpersonals. Z Ges Hyg 10:720–736
 15. 15.
  Braun W (1969) Ursachen des lumbalen Bandscheibenvorfalls. In: Die Wirbelsäule in Forschung und Praxis, Bd 43. Hippokrates-Verlag, Stuttgart, pp 1–115
 16. 16.
  Braunohler W (1974) Effects of vibration on the musculoskeletal system. AGARD Conf Proc No 145, Paper B 14
 17. 17.
  Brovko EI (1975) O menstrual'nyh rasstroistvah u ženŝin-voditelej i konduktorov tramvaev. (On the disturbances of menstruation of female tram drivers and conductors). Gig Tr 11:182–184
 18. 18.
  Bumbarov N (1978) Sluchovi i vestibularni izmeneniâ pri vodači na motorni prevozni sredstva i pri lokomotivni masinisti. (Auditory and vestibular changes in motor vehicle and engine drivers). Trans Med Vesti 23:1–3
 19. 19.
  Bumbarov N, Tassev T (1974) Untersuchung des Vestibularapparates unter Berücksichtigung der Begutachtung der Tauglichkeit von LKW-Fahrern. Verkehrsmedizin 21:343–345
 20. 20.
  Butkovskaja ZM, Agasin IA (1957) Fiziologo-gigieničeskaâ charakteristika vibracii pri vibroplotnenii betona. (Physiological-hygienic characteristics of vibration during the reinforcement of concrete.) Gig i San 22 (9):21–26
 21. 21.
  Cavigneaux A, Laffont H (1969) Étude des lombalgies chez des conducteurs de taxi. Cah Not Document 653-56-69:295–298
 22. 22.
  Cecchetti E (1963) Sindrome dolorosa lombar in un gruppo di autisti. (Lumbar pains in a group of professional drivers). Difesa Sociale Roma 2:82–94
 23. 23.
  Christ W (1961) Über die Beanspruchung der menschlichen Wirbelsäule bei der Benutzung von landwirtschaftlichen Zugmaschinen. Med Welt 12:227–231
 24. 24.
  Christ W (1960) Die funktionelle Beanspruchung bei der Benutzung von Ackerschleppern. Verh Dtsch Orthopäd Ges Berlin, 19.-22.10.60, Kongreßmaterial
 25. 25.
  Christ W (1963) Aufbaustörungen der Wirbelsäule bei den in der Landwirtschaft tätigen Jugendlichen im Hinblick auf das Schlepperfahren. Grundlagen der Landtechnik. VDI-Verlag, Düsseldorf 16:13–15
 26. 26.
  Christ W (1963) Über die Beanspruchung der menschlichen Wirbelsäule bei der Benutzung von landwirtschaftlichen Zugmaschinen. In: Die Wirbelsäule in Forschung und Praxis, Bd 27. Hippokrates-Verlag, Stuttgart, p 223
 27. 27.
  Christ W, Dupuis H (1968) Untersuchung der Möglichkeit von gesundheitlichen Schädigungen im Bereich der Wirbelsäule bei Schlepperfahrern (I und II). Med Welt, Stuttgart 19:1919–1920, 1967–1972
 28. 28.
  Christ W, Dupuis H (1963) Der Einfluß vertikaler Schwingungen auf Wirbelsäule und Magen. Zbl Arb-Med Arb-Schutz 13:3–9
 29. 29.
  Cimbal G (1980) Einfluß von Lärm- und Vibrationsschäden auf die inneren Organe. Med Sachverständ 76:14–17
 30. 30.
  Clayberg H (1949) Pathologic physiology of truck and car driving. Mil Surg 105:299–311
 31. 31.
  Cotta H, Krahl H (1977) Degenerative Veränderungen der Wirbelsäule und sportliche Belastung. Sportarzt Sportmed 28:114–118
 32. 32.
  Cremona E (1972) Die Wirbelsäule bei den Schwerarbeitern der Eisen- und Stahlindustrie sowie des Bergbaus. Kommis Europ Gem Dok Nr 1911/72d
 33. 33.
  Daleva M, Piperova-Dalbokova D, Hadjiolova I, Mincheva L (1982) Changes in the excretion of corticosteroids and catecholamines in tractor-drivers. Int Arch Occup Environ Health 49:345–352
 34. 34.
  Dawson D (1972) Over the road to preventible disease — a three year study on the adverse environmental conditions facing the professional truck driver. Frank E. Fitzsimmons Experimental Surgery Complex Pontiac, Michigan (USA), cited in 65
 35. 35.
  Delahaye R (1977) Fractures of the spine in military pilots after ejection. Médicine Armées, 5:851–854
 36. 36.
  Delahaye RP, Auffret R (1972) Effects of vibrations on the lumbar spine. Armées, Paris 45:477–491
 37. 37.
  Denisov EI, Kurerov NN, Malinskaâ NN (1974) Fiziologo-gigieničeskaâ ocenka vliâniâ na organizm čeloveka vibracii mašin i tehnologičeskogo oborudovaniâ. (Physiological-hygienic assessment of the effects of vibration machines and technological equipment on the human organism). Unpublished report. Institute for Occupational Hygiene and Professional Diseases of the Academy of Sciences of the USSR, Moscow, pp 1–104
 38. 38.
  Dieckmann D (1956) Die Einwirkung mechanischer Schwingungen bis 100Hz auf den Menschen. Ultraschall Med 9:1–10
 39. 39.
  Dobney GH (1966) Belastung der Wirbelsäule bei Auto- und Traktorfahrern. XV. Internationaler Kongreß für Arbeitsmedizin, Wien 19.-24.9.66, vol VI-2, Abstracta Part 2, 861–862
 40. 40.
  Drogičina EA, Metlina NB (1962) K klinike vibracionnoj bolezni, vyzvannoj vozdejstviem obŝej vibracii. (On the vibration disease caused by whole-body vibration). Gig Tr Prof Zabol 6 (7):19–22
 41. 41.
  Dupuis H (1969) Zur physiologischen Beanspruchung des Menschen durch mechanische Schwingungen. VDI-Verlag, Düsseldorf, Habilitationsschrift. Max-Planck-Institut für Landarbeit und Landtechnik, Bad Kreuznach, pp 1–42
 42. 42.
  Dupuis H (1971) Belastung durch mechanische Schwingungen bei Fahr- und Steuerpersonal. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Beiträge, Frankfurt/M 6, pp 71–86
 43. 43.
  Dupuis H, Christ W (1966) Über das Schwingverhalten des Magens unter dem Einfluß sinusförmiger und stochastischer Schwingungen. Int Z Angew Physiol 22:149–166
 44. 44.
  Dupuis H, Christ W (1972) Untersuchung der Möglichkeit von Gesundheitsschädigungen im Bereich der Wirbelsäule bei Schlepperfahrern — 2. Folgeuntersuchung. Max-Planck-Institut für Landarbeit und Landtechnik, Bad Kreuznach, Heft A 72/2
 45. 45.
  Dupuis H, Zerlett G (1984) Beanspruchung des Menschen durch mechanische Schwingungen, 1st edn. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e.V., Berlin Bonn
 46. 46.
  Fischer V, Witt AN, Tröger H, Beck A (1980) Vibrationsbedingte Wirbelsäuleschäden bei Hubschrauberpiloten. Arb Med, Sozial-Med 15:161–163
 47. 47.
  Fishbein WI, Salter LC (1950) The relationship between truck and tractor driving and disorders of the spine and supporting structures. Ind Med Surg 19:444–445
 48. 48.
  Freund IL, Dupuis H (1974) Physiologische und pathophysiologische Veeränderungen durch Ganzkörpervibration. Arb-Med, Präv-Med 9:234–236
 49. 49.
  Frolova TP (1975) Ocobennosti vozdejstviâ vibracii na krovocnabženie orgahov malogo taza ženŝin v raznye periody menstrual'nogo zykla. (Features specific for the effect of vibration on the blood supply to the true pelvis at different periods in the menstrual cycle). Gig Tr Prof Zabol 19 (12):14–18
 50. 50.
  Fusco M, Paggi E, Rossi A, Sessa G (1963) L'azione delle vibrazioni sull' apparato to circolatorio periferico e sulla colonna vertebrale. (Effects of vibration on the peripheral circulation and the vertebral column). Folia Med (Napoli) 46:361–372
 51. 51.
  Gerber B (1972) Untersuchungen zur gegenwärtigen und prognostischen Schwingungs-exposition der Großgerätefahrer unter Einsatzbedingungen der Fahrzeuge im Kalibergbau. Dr. Ing Dissertation A, Bergakademie Freiberg
 52. 52.
  52.German GN (1980) Vibracionnaâ bolezn' u rabočih dobyvaûŝej promyšlennosti severa. (The vibration disease of workers in the mining industry of North). Gig Tr Prof Zabol 24 (12):42–44
 53. 53.
  Gestewitz HR (1975) Schlußwort und Nachtrag zur “Konferenz über aktuelle Vestbularisprobleme”. Z Militärmed 16:438–450
 54. 54.
  Gestewitz HR (1975) Methoden zur Untersuchung des Gleichgewichtsapparates an Hand des funktionellen Zusammenwirkens seiner einzelnen Abschnitte — das optovestibulospinale System. Z Militärmed 16:301–307
 55. 55.
  Gigiena, fiziologiâ, psihologia truda i sostoânie zdorov'â voditelej avtomobilej. (Hygiene, physiology and psychology of work and drivers' health.) (1975) 1. Aufl. Gorkij, pp 1–159
 56. 56.
  56.Göhlert G (1976) Untersuchung zur Frage von Störungen der peripheren Durchblutung infolge kombinierter langzeitiger Einwirkungen von Ganz- und Teilkörpervibration am Beispiel von LKW-Fahrern. Akademie für ärztliche Fortbildung der DDR, Berlin. Dissertation, pp 1–92
 57. 57.
  Glowacki C (1966) The effects of vibration on the female genitalia. Ginekol Pol 37:217
 58. 58.
  Gracianskaâ LN, Circul'nikova II (1962) Klinika vibracionnoj bolezni betonŝikov. (The vibration disease of workers in the concrete industry). Gig Tr Prof Zabol 6 (1):34–39
 59. 59.
  Grczesik E, Harasin B, Kochan P, Kovalska Ch, Pauljas K, Pekarski M, Pljuta E (1980) Einfluß langzeitiger Einwirkung von Ganzkörpervibration auf den Gesundheitszustand einer Population von Werktätigen. Inst Arbeitsmed Sosnowiec, pp 1–18
 60. 60.
  Griffin MJ (1975) The evaluation of human exposure to helicopter vibration. ISVR Technical Report No. 78, Southampton, pp 1–46
 61. 61.
  Grigorov M (1978) Kliniko-statističeski proučvaniâ za razprostranenieto na stomašnite uvrezdaniâ sred rabotnicite, podlozeni na šum i vibracii. (Clinical-statistical studies on the distribution of stomach complaints among workers, enduring noise and vibration). Higiena Zdrav (Sofia) 21:555–557
 62. 62.
  Groh H, Thös R, Baumann W (1967) Die statische Belastung der Wirbelsäule durch die Sagittalkrümmungen. Int Z Angew Physiol 24:129–149
 63. 63.
  Groher W, Heidensohn P (1970) Rückenschmerzen und röntgenologische Veränderungen bei Wasserspringern. Z Orthop 108:51–61
 64. 64.
  Gruber GJ, Ziperman HH (1974) Relationship between whole-body vibration and morbidity patterns among motor coach operators. Report, Contract No. HSM-99-72-047. NIOSH Cincinnati, Ohio, pp 1–56
 65. 65.
  Gruber GJ (1976) Relationships between whole-body vibration and morbidity patterns among interstate truck drivers. Contract No. CDC-99-74-22, NIOSH Cincinnati, Ohio, Publication No. 77–167, pp 1–52
 66. 66.
  Guibal B (1965) Étude des vibrations transmises aux équipage d' hélicoptères. Rev Corps Santé Armées 6:51–62
 67. 67.
  Guignard JC, Guignard E (1970) Human response to vibration — a critical survey of published work. I.S.V.R. Memorandum No. 373. Institute of Sound Vibration Res, Southampton, pp 1–293
 68. 68.
  Hammar C, Eriksson I, Sundbäck U (1980) Helkroppsvibrationer i skogsmaskiner — Skördare. (Whole-body vibration due to use of logging equipment — three harvesters). 45 T Högskolan i Lulea, Sweden, pp 1–52
 69. 69.
  Häublein H-G (1977) Die Gesundheitsrelevanz der körperlichen Schwerarbeit im Bauwesen — eine epidemiologische Studie. Forschungsbericht. Zentralinstitut für Arbeitsmedizin der DDR, Berlin, pp 1–78
 70. 70.
  Häublein H-G (1979) Berufsbelastung und Bewegungsapparat, 1. Aufl. Volk Gesundheit, Berlin, pp 1–91
 71. 71.
  Hannunkari I, Heino M, Jarvinnen E (1977) Arbeitsbedingungen und Gesundheit der Lokführer der Finnischen Staatseisenbahn. Z Ges Hyg 23:734–738
 72. 72.
  Happey A (1980) Studies of the structure of the human intervertebral disc in relation to its functional and ageing processes. In: The joints and synovial fluid, vol 11. Academic Press, New York, pp 95–137
 73. 73.
  Hauff D (1967) Die Auswirkungen der Schwingungen von 1–100 Hz auf die Becken-organe der Frau. Berlin, Humboldt-Universität, Dissertation
 74. 74.
  Heide R (1977) Zur Wirkung langzeitiger beruflicher Ganzkörpervibration. Berlin, Akademie für Arztliche Fortbildung der DDR, Diss A, pp 1–151
 75. 75.
  Heide R, Seidel H (1981) Zur Wirkung langzeitiger beruflicher Ganzkörpervibrations-exposition. Zentralinstitut für Arbeitsmedizin der DDR, Forschungsbericht, Berlin, pp 1–136
 76. 76.
  Heiss F (1961) Schwingungsbeschwerden beim Autofahren. Fortschr Med 79:587–588
 77. 77.
  Helbig S (1974) Die Biostatik und Belastungsfähigkeit der Wirbelsäule. Med Wochenschr 28:340–342
 78. 78.
  Heppner W (1961) Untersuchungen und sozialhygienische Betrachtungen zur Frage des vermehrten Auftretens von Magenerkrankungen bei Traktoristen. Magdeburg, Medizinische Fakultät, Diss.
 79. 79.
  Hilfert R, Köhne G, Toussaint R, Zerlett G (1981) Probleme der Ganzkörperschwin-gungsbelastung von Erdbaumaschinenführern. Zbl Arbeitsmed 31:199–206
 80. 80.
  Hirsch C, Nachemson A (1961) Clinical observations on the spine in ejected pilots. Acta Orthop Scand 31:135–145
 81. 81.
  Hoffmann H, Klüsener R (1968) Intermittierender Linksschenkelblock beim Führen von Kraftfahrzeugen. Zbl Verkehrs-Med, Verkehrs-Psychol 14:215–333
 82. 82.
  Holle F (1961) Werden Magenleiden durch ständige Erschütterungen und Tragen von Lasten hervorgerufen? Dtsch Med Wochenschr 86:1007
 83. 83.
  Hoyer H (1957) Zum Thema Magengeschwürsleiden und Ernährung. Med Monatschr 11:716–717
 84. 84.
  Institute for Occupational Medicine Havana (1983 March) Republic of Cuba. On the examination of effects of vibration under industrial and experimental conditions. Report for the Permanent Commission of Health Services of the Council for Mutual Economic Assistance, pp 1–2
 85. 85.
  ISO 2631-1974 (E) Guide for the evaluation of human exposure to whole-body vibration (1974) First edition. International Standards Organization, p 15
 86. 86.
  Izrailet LJ, Alekseev EB, Brunvele M (1976) Vozdejstvie obŝej vibracii na organizm rabočih obladaûŝih izmennenoj reaktivnost'û. (Effect of whole-body vibration on the organism of workers with a changed reaction ability). Gig Tr Prof Zabol 20 (2):12–15
 87. 87.
  Jakubowski R, Solecki L (1968) Local and whole-body vibration as hygienic factors in agriculture and forestry. Biul Metodycznoorganizacyjny. Inst Med Morskiej, Gdansk 1, pp 76–91
 88. 88.
  Jantzen P (1958) Über das Sitzen im Kraftwagen. Med Klinik 53:175–177
 89. 89.
  Januszko L (1977) Schmerzsyndrome des unteren Wirbelsäulenabschnitts durch Überlastung bei Landwirten. Warschau PZWL, pp 105–107
 90. 90.
  Jeanmart L (1973) Les dorso-lombalgies d'origine professionelle. J Belge Radiol 56:1–9
 91. 91.
  Junghanns H (1976) Die Wirbelsäule in der Flugmedizin. In: Die Wirbelsäule in Forschung und Praxis, Bd 68, pp 1–95. Hippokrates-Verlag, Stuttgart
 92. 92.
  Jungharns H (1979) Sitzen im Beruf. Berufsgenossenschaft Nov. 1979, 665–669
 93. 93.
  Junghanns H (1979) Wirbelsäule und Jugendarbeitsschutzgesetz. Arb-Med, Soz-Med 14:116–118
 94. 94.
  Junghanns H (1979) Die Wirbelsäule in der Arbeitsmedizin, Teil 1. In: Die Wirbelsäule in Forschung und Praxis, Bd 78, pp 1–181. Biomechanische und biochemische Probleme der Wirbelsäulenbelastung. Hippokrates-Verlag, Stuttgart
 95. 95.
  Junghanns H (1979) Die Wirbelsäule in der Arbeitsmedizin, Teil II. In: Die Wirbelsäule in Forschung und Praxis, Bd 79, pp 1–396. Einflüsse der Berufsarbeit auf die Wirbelsäule. Hippokrates-Verlag, Stuttgart
 96. 96.
  Kalev U (1968) Clinical and experimental investigations of the effects of vibrations on the Fallopian tubes with regard to the etiology of extrauterine pregnancy of women working in the textile industry — translation. Medicina Fizkultura 11:253–258
 97. 97.
  Kartsev ID, Besstrashnaâ NA (1973) (Occupational fitnes of adolescents as tractor drivers). Gig San No. 4:23–26
 98. 98.
  Kelsey JL, Hardy HJ (1975) Driving of motor vehicles as a risk factor. Am J Epidemiol 102:63–73
 99. 99.
  Kersten E (1962) Zur Frage berufsbedingter Einflüsse auf die Morbidität in der Hochseefischerei. Verkehrsmedizin 9:551
 100. 100.
  Kittel B (1983) Die Ermittlung der arbeits- und verkehrsmedizinischen Tauglichkeit auf der Grundlage von Gesundheitsstufen für die Beschäftigten im Verkehrswesen, insbesondere im Güterkraftverkehr. Dissertation A, Akademie für Ärztliche Fortbildung der DDR, pp 1–88
 101. 101.
  Köhl U (1975) Les dangers encourus par les conducteurs de tracteurs. Arch Mal Prof Med Trav Sécur Soc 36:145–162
 102. 102.
  Koelsch F (1972) Handbuch der Berufserkrankungen, Kersten, E., Gustav-Fischer-Verlag, Jena, pp 1–901
 103. 103.
  Korhonen O, Nummi J, Nurminen M, Nygård K, Soininen H, Wiikeri M (1980) Finnish lumberjacks. Part 3: The health of forest tractor drivers. Työtyöterveyslaitoksen tutkimuksia. Institute of Occupational Health, Helsinki 1980, pp 1–62 (In Finnish with an English summary)
 104. 104.
  Krämer J (1973) Biochemie der Zwischenwirbelscheiben. In: Die Wirbelsäule in Forschung und Praxis, Bd 59, pp 10–21. Hippokrates-Verlag, Stuttgart
 105. 105.
  Krasnûk EP (1975) Vliânie uslovij truda na sostoânie zdorov'â rabotnikov sel'skogo hozâjstva. (On the effects of the health of workers in agriculture). Gig Tr 11:27–33
 106. 106.
  Krause H (1963) Das schwingungsmechanische Verhalten der Wirbelsäule. Int Z Angew Physiol 20:125–155
 107. 107.
  Kruse G, Schneider G (1982) Ergebnisse arbeitsmedizin. Untersuchungen an Agrotechniker/LKW-Fahrern unter besonderer Berücksichtigung röntgenologischer Beurteilung der Lendenwirbelsäule. Arbeitshygieneinspektion des Rates des Bezirks Potsdam, Diss. A, pp 1–139
 108. 108.
  Kubik S (1956) Zaludočné obtiaže traktoristov. (Digestive complaints in tractor drivers). Pracovni Lék 8:104–106
 109. 109.
  Kublanova PS, Jusko GI (1968) Vestibulârnie sdvigi u ekskavatoršikov i dannye elektronistagmografii. (Vestibular changes in drivers of excavators and results of electronystagmography). Gig Tr Prof Tabol 12 (6):43–47
 110. 110.
  Kunz F, Meyer HR (1969) Rückenbeschwerden und Wirbelsäulenbefunde bei Führern schwerer Baumaschinen. Z Unfallmed Berufskr 62:178–189
 111. 111.
  Lanciani P (1978) Manifestazioni artrosiche secondarie a microtraumi ripetuti in personale elicotterista. (Arthrosis signs secondary to repeated microtraumas in helicopter staff). Minerva Med 69:3631–3635
 112. 112.
  Lange W, Coermann R (1965) Relativbewegungen benachbarter Wirbel unter Schwingungsbelastungen. Int Z Angew Physiol 21:326–334
 113. 113.
  Lange M-L (1976) Ergebnisse fachklinisch-orthopädischer Nachuntersuchungen zur Häufigkeit von Wirbelsäulenbeschwerden und WS-Veränderungen bei Agrotechnikern. Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald, Diplomarbeit
 114. 114.
  Lavault Ph (1962) Quelques aspects de la pathologie du rachis chez le conducteur de tracteur agricole. Concours Méd 84:5863–5875
 115. 115.
  Louyot P, De Ren G, Jouret M (1954) Le rachis des chauffeurs de locomotive. Rev Rhumat Mal Ostéoarticul 21 II:727–734
 116. 116.
  Madorskij VA (1966) K Klinike i patogenezu vibracionnoj bolezni. (On the clinical symptoms and pathogenesis of the vibration disease). Gig Tr Prof Zabol 10 (6):3–6
 117. 117.
  Majdecki T, Lukomski Z, Piekarski J (1977) Angeborene Wirbelsäulenanomalien und Ischias bei Eisenbahnbeschäftigten. Verkehrsmedizin 24:180–181
 118. 118.
  Manninen O (1983) Studies of combined effects of sinusoidal whole body vibrations and noise of varying bandwidths and intensities on TTS2 in men. Int Arch Occup Environ Health 51:273–288
 119. 119.
  Maroudas A (1980) Physical chemistry of articular cartilage and the intervertebral disc. In: The joints and synovial fluid. Academic Press, Inc, New York, pp 239–291
 120. 120.
  Marsch F (1959) Ist das Traktorfahren gesundheitsschädlich? Landarzt 35:287
 121. 121.
  Medvedovskaâ ZP (1973) O funkcional'nom sostoânii zritel'nogo analizatora u lic, podvergaûsihsâ vozdejstviû obšej nizkočastotnoj tolčkoobraznoj vibracii. (On the functional state of the visual analyser in persons exposed to low-frequency whole-body vibration). Gig Sanit 38 (11):42–46
 122. 122.
  Mel'kumova AS, Rumâncev GI (1965) Vibracionnaâ bolezn' betonŝikov. i mery borby s neû. (Vibration disease in concrete workers and measures for the struggle against it). Moskva: Ministerstvo zdravoochranenija RSFSR, Moskovskij naučno-issledovatel'skij institut gigieny i. F. F. Erisma, pp 1–104
 123. 123.
  Menyakin PP, Poperetskaâ VI (1980) Occupational changes of the organ of hearing and balance in fishermen and sailers (russian). Vestn Oto-Rino-Laring 1, pp 39–42
 124. 124.
  Metz A-M (1983) Belastende physikalische Bedingungen der Arbeitsumgebung und neuropsychische Beanspruchungen. Zur Wirkung niederfrequenter mechanischer Ganzkörperschwingungen auf Leistungsverhalten und Erleben. Dissertation B. Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik des wissenschaftlichen Rates der Technischen Universität Dresden, pp 1–130
 125. 125.
  Ministerium für Gesundheitswesen (1982) Arbeitsmedizinische Tauglichkeits- und Überwachungsuntersuchungen. Rechtsvorschriften und Untersuchungsmethoden. Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Druckhaus Weimar
 126. 126.
  Ministerstvo zdravoohraneniâ SSSR (1982) Klassifikaciâ vibracionnoj bolezni ot vozdejstviâ obŝih vibracij. (Classification of the vibration disease due to whole-body vibration). Moskva pp 1–11
 127. 127.
  Montagard F (1962) Les lombalgies des pilotes d'hélicoptère. Rev Corps Santé Armees 3:859–870
 128. 128.
  Montagard F, Picamoles R (1956) 1500 Radiographies systematiques de la colonne lombaire pour aptitude au sièe ejectable. Méd Aéro 1er trimestre 11:59–69
 129. 129.
  Münchinger R (1964) Die auf die Wirbelsäule wirkenden mechanischen Kräfte. Rheumatismus in Forschung und Praxis, Bd 2. Verlag Huber, Bern/Stuttgart
 130. 130.
  Mungo A, Guarrino A (1957) Reumatismo 9: 364 (cited in Barbaso)
 131. 131.
  Mustajoki P (1978) Permanent changes in the spine of military parachutists. Aviation, Space Environ Med 49:823–826
 132. 132.
  Muthmann D (1979) Wirbelsäulen-Erkrankungen und berufliche Belastbarkeit aus der Sicht des Rehabilitationsarztes. Zbl Arb-Med, Arb-Schutz Prophyl 29:74–76
 133. 133.
  Nachemson A (1975) Towards a better understanding of low back pain: a review of the mechanics of the lumbar disc. Rheumatol Rehab 14:129–143
 134. 134.
  Nachemson AL, Schultz AB, Berkson MH (1979) Mechanical properties of human lumbar spine motion segments. Spine 4:1–8
 135. 135.
  Okada A, Miyake H, Yamamura K, Minami M (1972) Temporary hearing loss induced by noise and vibration. J Acoust Soc Am Part 2:1240–1248
 136. 136.
  Parlûk AF (1970) Sostoânie nervnoj sistemy u rabotûših na mostovyh kranah mašino-stroitel'nyh zavodov. (The state of the nervous system in workers on bridge-cranes of the machine building industry). Gig Tr 6:193–198
 137. 137.
  Paulson EC (1946) Tractor driver's complaints. Minn Med 32:386–387
 138. 138.
  Polâkova MM (1968) K voprosu o sostoânii gemodinamiki pri vibracionnoj bolezni. (On the hemodynamics in the vibration disease). Gig Tr Prof Zabol 12 (10):30–34
 139. 139.
  Polster J (1978) Veränderungen der Wirbelsäule bei Traktoristen und Landwirten. Dresden, Akad Ärtzl Fortb d DDR, Diss A, pp 1–91
 140. 140.
  Ponomareva NI, Spirande LP (1977) About early changes of vestibular reactions under influence of low frequency oscillations. (In Russian) Zh Ushn, Nos Gorl Bolezn 37:29–32
 141. 141.
  Reischauer F (1959) Hat die Qualität der Federung einen Einfluß auf die Wirbelsäule? Dtsch Med Wochenschr 84:617 u. 1461
 142. 142.
  Quandieu P (1981) Étude, en régime vibratoire, des fonctions de transfert des disques intervertebraux lombaires et de la masse apparente d'un primate. Thèse présentée à L'universite rene descartes (Paris) pour l'obtention du grade de Docteur d'etat et sciences, pp 1–276
 143. 143.
  Rantanen J, Starck J (1978) Vibration exposure and vibration disease in Finland. Inst of Occup Health, Helsinki. Proc Soviet-Finnish Conference on Occupational Hygiene and Work Physiology, Moscow, June 5–6
 144. 144.
  Raymond V (1956) The effect of vibration on drivers of heavy vehicles. (In French). Arch Mal Prof Méd Trav Sécur Soc Paris 17:301–310
 145. 145.
  Rentsch H-J (1960) Ulcuskrankheit und Handarbeit. Humboldt-Universität, Berlin, Dissertation
 146. 146.
  Rietschel E (1978) Magen-Zwölffingerdarmgeschwür und Arbeitsumwelt. Arb-Med, Soz-Med, Präv-Med 13:197–201
 147. 147.
  Râbow NA (1970) Vibraciâ i šum karernyh ekskavatorov i ih vliânie na sostoânie zdorov'â rabotaûŝih. (Vibration and noise of bucket-dredges and their effects on the health of workers). Gig Tr Prof Zabol 14 (7):21–24
 148. 148.
  Rosegger R, Rosegger S (1960) Arbeitsmedizinische Erkenntnisse bei Schlepperfahrern. Arch Landtechnik 2:3–65
 149. 149.
  Rosegger S (1974) Vorzeitige Aufbraucherscheinungen bei Kraftfahrern. Z Orthop 112:151–159
 150. 150.
  Rumňcev GI (1961) Issledovania po gigieničeskoj ocenke vibracii na zavodah sbornogo železobetona. (Investigations concerning the hygienic evaluation of vibration in factories producing reinforced concrete). Gig Tr Prof Zabol 5 (1):6–12
 151. 151.
  Rumâncev GI (1966) Gigiena truda v proizvodstve sbornogo železobetona. (Occupational hygiene in the production of reinforced concrete). Moskva: Medicina pp 1–228
 152. 152.
  Rumâncev GI, Čumak KI (1966) K voprosu o kostnyh izmeneniâh v pozvonočnike rabocihbetonŝikov, podvergaûŝihsâ dejstviû obšej vysokočastotnoj vibracii. (On osseous changes in the spine of concrete workers exposed to high-frequency whole-body vibration.) Gig Tr Prof Zabol 10 (4):6–9
 153. 153.
  Ruppe K (1971) Literaturstudie über die Ergebnisse experimenteller und epidemiologischer Untersuchungen zur Belastungswirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen. Forschungsbericht. Forschungsverband Arbeitsmedizin der DDR, Berlin, pp 1–58
 154. 154.
  Rustam-Zade C, Ponomareva NJ, Cuscina ET, Syromâtnikov JP (1976) K ocenke vozdejstviâ obšej vibracii i šuma na sluhovuû funkciu. (On the evaluation of the effects of whole-body vibration and noise on hearing). Gig Tr Prof Zabol 19 (9):11–14
 155. 155.
  Sakuma M (1980) Actual conditions of dump truck drivers carrying hill sand. J Sci Lab 56:347–362
 156. 156.
  Samoilova GS, Marinova G (1978) Vliânie proizvodstvennoj vibracii na specifičeskie funkcii ženskogo organizma. (The effect of occupational vibration on specific functions of the female organism). Gig Sanit 43(6):27–31
 157. 157.
  Sandover J (1981) Vibration, posture and low-back disorders of professional drivers. Report No. DHS 402. Department of Human Sciences, University of Technology, Loughborough, pp 1–178
 158. 158.
  Scheier H (1976) Scheuermann-Erkrankung und Fliegertauglichkeit. In: Die Wirbelsäule in Forschung und Praxis, Bd 68, p 62. Hippokrates-Verlag, Stuttgart
 159. 159.
  Schmidt U (1969) Vergleichende Untersuchungen an Schwerlastwagenfahrern. Humboldt-Universität, Berlin, Dissertation A, pp 1–57
 160. 160.
  Schoknecht G, Barich G (1978) Ist die Häufigkeit von Wirbelsäulenveränderungen bei Berufskraftfahrern erhöht? Arb-Med, Soz-Med, Präv-Med 13:281–282
 161. 161.
  Schörner N (1956) Zur Zusammenhangsfrage zwischen Kreuzschmerz und Autofahren. Münch Med Wochenschr 98:1728–1730
 162. 162.
  Schröter W (1971) Die Auswirkungen von mechanischen Schwingungen am Bewegungsapparat des Menschen. In: Arbeitswissenschaftliche Lehrbriefe 9, Reihe arbeitshygienische, arbeitsphysiologische und arbeitspsychologische Grundlagen der Gestaltung der Arbeit. Tribüne, Berlin, pp 24–39
 163. 163.
  Seidel H, Bastek R, Bräuer D, Buchholz Ch, Meister A, Metz A-M, Rothe R (1980) On human response to prolonged repeated whole-body vibration. Ergonomics 23:191–211
 164. 164.
  Seidel H (1981) Zur wissenschaftlichen Begründung arbeitshygienischer Grenzwerte für Ganzkörpervibration auf der Grundlage experimenteller Untersuchungen. Berlin,Akademie für Ärztliche Fortbildung, Dissertation B, pp 1–191
 165. 165.
  Seidel B, Tröster FA (1970) Ergebnis einer gezielten Reihenuntersuchung von 60 Traktoristen auf Gesundheitsschäden durch Lärm und Vibration. Z Ges Hyg 16:447–450
 166. 166.
  Sekyrova M (1962) Analysis of the causes why tractor drivers leave their job. (In Czech). Pracovni Lek 14:125
 167. 167.
  Spear RC, Keller CA (1976) Morbidity studies of workers exposed to whole-body vibration. Arch Environ Health Washington 16:141–145
 168. 168.
  Špilberg PI (1962) Elektroencefalograficeškie issledovaniâ pri vibracionnoj bolezni, obuslovlennyj vozdejstviem obšej vibracii. (Electroencephalographic examinations in the vibration disease induced by whole-body vibration). Gig Tr Prof Zabol 6 (4):14–21
 169. 169.
  Stutzger V (1963) Auf dem Schlepper gesund bleiben. Dtsch Landtech Z 14:282–284
 170. 170.
  Suvorov GA, Denisov EI, Ovakimov VG, Syromâtnikov JP (1979) Stazevaâ dinamika specifičeskih i nespecifičeskih narušenij pri šumo-vibracionnom vozdejstvii na organism tkačej. (On the course of the specific and unspecific disturbances in female weavers exposed to noise and vibration). Gig Tr Prof Zabol 23 (11):28–32
 171. 171.
  Thiele E (1976) Ergebnisse arbeitsmedizinischer Untersuchungen an ausgewählten Berufsgruppen der Landwirtschaft. Greifswald, Ernst-Moritz-Universität, Diss. B, pp 1–119
 172. 172.
  Timofeeva NT (1970) O diencefal'noj patologii pri vibracionnoj bolezni. (On the diencephalic pathology in vibration disease). Gig Tr 6:198–201
 173. 173.
  Tittel K (1979) Die Belastbarkeit der Wirbelsäule unter Berücksichtigung funktionellanatomischer und biomechanischer Gesichtspunkte. Wiss Z Dtsch Hochsch Körperkultur Leipzig 20:99–118
 174. 174.
  Troup JDG (1978) Driver's back pain and its prevention. Appl Ergonom 9:207–214
 175. 175.
  Ullsperger P, Seidel H (1980) On auditory evoked potentials and heart rate in man under whole-body vibration. Eur J Appl Physiol 43:183–192
 176. 176.
  Vasileva M, Varbanov I (1980) Charakter und relativer Anteil von Faktoren, die die Arbeitsbeanspruchung von Lokführern bestimmen. Verkehrsmed 27:205–209
 177. 177.
  Vasiliu G, Georgia D, Neamtu T (1980) Die Dynamik der Morbidität mit zeitweiliger Arbeitsunfähigkeit beim Lokpersonal und Betrachtungen über die Wiederherstellungsmöglichkeiten. Verkehrsmed 27:210–214
 178. 178.
  Volkova TN, Krasavina TS, Gornik VM (1977) Pokazateli svertyvaûŝej i protivosvertyvaûŝej sistem krovi u bol'nyh vibracionnoj bolezn'û, vyzvannoj obŝej vibraciej. (Indices of the coagulating and contracoagulating systems of the blood in patients with vibration disease due to whole-body vibration). Gig Tr Prof Zabol 21 (5):51–54
 179. 179.
  Wagner R (1959) Autofahren und Wirbelsäule. Dtsch Med Wochenschr 84:1461–1462
 180. 180.
  White GH Jr, Lange KO, Coermann RR (1962) The effects of simulated buffeting on the internal pressure of man. Hum Fact 4:275–290
 181. 181.
  Wickström G (1978) Effect of work on degenerative back disease. A review. Scand J Work, Environ Health 4 [Suppl]:1–12
 182. 182.
  Wilkinson RH, Braunbeck OA (1977) Vibrational affect upon intervertebral joints of a farm machine operator. Symposium on Simulating in Agriculture and Forestry, Oslo, Norway, pp 19–21
 183. 183.
  Wukasch W (1979) Zur Wirkung langzeitiger Ganzkörpervibrationsexpositionen auf die Wirbelsäule von Traktoristen. Berlin, Akademie f Ärtzl Fortbildung d DDR, Diss A, pp 1–130
 184. 184.
  Yokoyama Z, Osako S, Yamamoto K (1974) Temporary threshold shifts produced by exposure to vibration, noise and vibration-plus-noise. Acta Otolaryngol Stockholm 78:207–212
 185. 185.
  Zimmermann G (1966) Gesundheitliche Schädigungen bei Traktorfahrern. XV. Internationaler Kongreß für Arbeitsmedizin, Wien. Kongreßmaterial, p 867
 2014 busbaan30