www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

 

We hebben ons zelf 500 jaar wijs laten maken dat geschreven tekst altijd waar is, nu staan we in een tijdsbeeld dat we ons wijs laten maken dat bewegende beelden waar zijn. Je kan het immers zelf zien. Zo zijn de meeste mensen onder ons er van overtuigd dat de beelden van binnendringende vliegtuigen in twee hoge torens echt zijn. Dat James Bond echt bestaat en dat cowboys altijd helden zijn die schurken bevechten. De reclame van CXX sluit mooi aan op de helden in de actiefilms van de afgelopen vijf jaar.

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=uE5-Hc-vgJo&sns=fb

Zelf vind ik de advertentie erg misleidend omdat ze inspelen op de behoefte van jongeren om een heldenrol te vervullen in de maatschappij, CXX spiegelt een onwerkelijkheid voor. Het uiteindelijke doel van CXX is om deze goedgelovige helden via mensonterende roosters te werk te stellen in bijzonder zware arbeidsomstandigheden. De eerste hindernis die CXX moet nemen is deze nieuwe helden via een uitzendcontract binnen te hengelen. Het wordt steeds moeilijker om helden te vinden, echte helden laten zich op de werkvloer niet als uitschot behandelen.

 

 

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2012–2013 25 883  Arbeidsomstandigheden  Nr.222

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

2 september 2013

 

Met deze brief bied ik u het signalement «Arbozorg in Nederland» van de Inspectie SZW aan1. Uit dit signalement van de Inspectie SZW blijkt dat de naleving van twee arbozorgverplichtingen, de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en de preventiemedewerker, door (vooral kleine) bedrijven relatief laag is en tot 2012 licht daalt. Daarnaast zien inspecteurs dat de RI&E door veel bedrijven wordt beschouwd als een administratieve verplichting in plaats van als een basis voor het vormgeven van preventiebeleid in het bedrijf. De Inspectie SZW concludeert dat de aandacht voor preventie in bedrijven terugloopt. Dit is voor de Inspectie SZW aanleiding om in 2013 een nieuwe aanpak van het thema arbozorg te ontwikkelen. Dit signalement besteedt aandacht aan de zaken die niet goed gaan. Vanuit het perspectief van de Inspectie SZW is dit begrijpelijk. Ik wil benadrukken dat er ook veel goed gaat in Nederland. Zo blijkt uit recent onderzoek door TNO2 dat de kwaliteit van de arbeid in Nederland in het algemeen goed is, ook in Europees perspectief. Daarnaast neemt ruim 90% van de werkgevers adequate maatregelen voor de aanwezig arbeidsrisico’s en is ruim 92% van de werknemers tevreden tot zeer tevreden met zijn arbeidsomstandigheden. Verder is het percentage arbeidsongevallen en ziekteverzuim de laatste jaren relatief laag en stabiel. Met de Inspectie SZW ben ik van mening dat preventie in bedrijven van groot belang is. Goede preventie is cruciaal om te bereiken dat werkenden duurzaam en productief inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. In de kabinetsreactie op het SER advies «stelsel voor gezond en veilig werken» heb ik aangegeven dat het primair de taak van werkgevers is om in overleg met werknemers – preventie binnen het bedrijf vorm te geven. Ik heb daarbij tevens aangegeven op welke wijze ik daar aan bijdraag. Ik doe dit onder meer door: •het stimuleren van de totstandkoming van branche RI&E’s door financiële ondersteuning van het Steunpunt RI&E; •in de brede betekenis van preventie de gezondheid van werkenden te stimuleren met het Actieplan Gezond Bedrijf; en •bij te dragen aan het Nationaal Programma Preventie van het Ministerie van VWS. Met bovengenoemde maatregelen, en de nieuwe aanpak van het thema arbozorg door de Inspectie SZW, verwacht ik dat de preventie in bedrijven op een goed niveau blijft. Ik reken daarbij op een actieve rol van werkgevers en werknemers. Het zijn immers zij die zorg dragen voor preventie op de werkvloer.


De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer2Arbobalans 2012, kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland, TNO

’s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 25 883, nr. 222 1

Arbo balans 2012 Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland